Gruppen har alltid haft en viktig funktion i människans tillvaro. Genom att bli medlem i olika grupper, tillåts vi socialisera med andra människor, utöva sporter och fritidsintressen, utbilda oss, arbeta och mycket annat. Även sett hur ett historiskt perspektiv har gruppen spelat en avgörande roll. Genom att jaga tillsammans i grupp, kunde vi koordinera jakten på mammutar och med framgång fälla stora och farliga djur. Genom att hålla ihop i grupper har människan också kunnat försvara sig mot angripare samt invadera och erövra främmande länder.

De flesta grupper påminner mycket om varandra vad gäller de mekanismer som får dessa sammanslutningar att fungera på det sätt de gör. Genom att studera de olika processer som förekommer i en grupp, har vi lärt oss mycket om hur vi människor interagerar i grupp. Detta har lett fram till ett antal olika teorier om hur gruppdynamiken fungerar, vilka har kunnat testas och bevisas.

Vi älskar gruppbildningar

Människan har en förkärlek till att dela in sig i grupper tillsammans med andra människor. Denna gruppindelning sker ofta undermedvetet och utan någon uppenbar orsak. Att vara medlem i en grupp ger oss en känsla av tillhörighet och ett syfte.

Vi värderar medlemskap i grupper med antagningskrav högre

Många grupper har någon form av antagningskrav, till exempel en medlemsavgift eller ett prov man måste klara för att få bli medlem. Forskning visar att vi uppskattar vårt medlemskap i en grupp mer om det ställs krav av någon sort på aspirerande medlemmar innan de blir en del av gruppen.

Vi gör allt för att passa in

De har bevisats att människor påverkas av de normer som gäller inom en grupp och ofta gör allt som står i deras makt för att inte överträda dessa. Detta då överträdelser av gruppens regler innebär att man utesluts ur gruppen och blir lämnad ensam, vilket många upplever som jobbigt. Den vilja vi har att platsa i en grupp kan göra att vi gör avkall på vår personliga identitet i vår strävan att hitta vår plats i gruppen.

Vi anpassar oss efter vår roll i gruppen

En grupp har inte bara en uppsättning av regler och normer som dess medlemmar förväntas rätta sig efter utan också en skillnad i regler för de olika rollerna. Detta gör att en individen tenderar att formas utifrån de regler som är kopplade till dess roll i gruppen, vilket har bekräftats i gruppsykologiska experiment.

Ledaren kommer ofta nerifrån

Ledaren i en grupp har ofta högre status än de andra medlemmarna och är en person som övriga gruppmedlemmar ser upp till. Men det är inte så enkelt som att en duktig chef kan flyttas till en ny arbetsplats och förväntas prestera lika bra i den nya omgivningen. Studier har nämligen visat att de framgångsrika ledare som respekteras av sina gruppmedlemmar oftast har börjat på botten och arbetat sig uppåt i hierarkin, för att slutligen utses till ledare för gruppen. Förtroendet för denne har ofta byggts upp över tid, genom att personen i egenskap av ordinär gruppmedlem har följt de normer som råder i gruppen och kommit med nya idéer som har varit till nytta för kollektivet.