Konflikter på arbetsplatsen kan skapa en spänd stämning och dränera medarbetarnas energi. Det finns olika typer av konflikter och då det ligger i människans natur att gräla, förekommer dessa på de allra flesta arbetsplatser. Arbetsplatsrelaterade konflikter kan i allra högsta grad ha en negativ påverkan på arbetsmiljön och produktiviteten. Det är därför viktigt för dig som ledare att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera en konflikt, för att på bästa sätt kunna hantera denna. En konflikt som hanteras på rätt sätt kan resultera i en utvecklande och positiv upplevelse för såväl den enskilda medarbetaren som för verksamheten i stort. Med bakgrund av detta bör du se konflikter som möjligheter snarare än någonting energikrävande och negativt.

Vad är en konflikt?

Ordet konflikt har en negativ laddning men är i själva verket ett neutralt fenomen, bestående av en motsättning mellan två viljor. På en arbetsplats kan konflikten till exempel bottna i bristande personkemi, en uppkommen situation, en otydlig rollfördelning, missförstånd, eller en oro inför en stundande förändring. Genom att först bena ut vilken typ av konflikt det rör sig om, och skaffa dig mer information om situationen, kommer du enklare att kunna hantera den uppkomna osämjan.

Hantering av olika typer av konflikter

De konflikter som kan uppstå på en arbetsplats kan vanligtvis sorteras in i någon av följande kategorier:

Sakkonflikt

Vid en sakkonflikt härrör problemet inte till en dålig relation mellan de bägge parterna, utan konflikten kretsar istället kring en sakfråga. Denna typ av konflikt löser du genom att klargöra vilka regler som gäller eller vilka metoder som ska användas, och skifta kombattanternas fokus till verksamhetens mål och resultat.

Rollkonflikt

Rollkonflikter riskerar att uppstå när det råder oklarheter kring rollfördelningen inom organisationen. Vid en konflikt av denna art är det viktigt att reda ut ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och behörigheter.

Intressekonflikt

Vad som inleds som en intressekonflikt mynnar ofta ut i en maktkamp. Denna typ av konflikt uppstår ofta vid nedskärningar och omorganisationer, som exempelvis sammanslagningar av två företag eller avdelningar. Den hårdnande konkurrenssituationen gör att misstron ökar medarbetarna emellan, samtidigt som hänsynen gentemot varandra minskar. När du hanterar en intressekonflikt bör du vara uppriktig och tydlig i din kommunikation kring vad som händer inom organisationen och varför, samt bemöta den oro som medarbetarna kan känna inför denna förändring.

Värderingskonflikt

Värderingskonflikter kan grunda sig i att medarbetarna har kommit på kollisionskurs på grund av att de inte delar varandras moraliska, ideologiska, religiösa eller kulturella uppfattningar. Denna typ av konflikt är svårlöst och det du kan göra är att försöka övertyga parterna att respektera varandra, sina meningsskiljaktigheter till trots.

Beteendekonflikt

Beteendekonflikter uppstår när det sätt på vilket en eller flera medarbetare uppför sig på upplevs som irriterande eller störande av andra medarbetare. Det bästa sättet att hantera en konflikt av detta slag är att tillsammans med berörda parter diskutera igenom, och försöka lösa, situationen.

Förebygg konflikter

En grogrund för missförstånd och konflikter på arbetsplatsen är diffusa målsättningar. Detta är ett vanligt problem i framför allt tjänsteproducerande företag, där de uppsatta målen lätt kan bli mer svårförståeliga än målen på ett varuproducerande företag. Detta gör att det finns en risk att enskilda medarbetare tar över taktpinnen och sätter upp sina egna mål, istället för att alla jobbar tillsammans för att uppnå de kollektiva målen. Tydliga mål ökar chanserna att de anställda drar åt samma håll och minskar risken för att konflikter ska uppstå av denna anledning.