...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Anna-Karin Lingham

Välj en kraftposition

Välj en kraftposition

Världshändelser, vardagsutmaningar och höstmörker ger effekt på energinivån för många av oss. Vissa saker kan du själv påverka, annat ligger utanför din kontroll. När du väljer ett hoppfullt förhållningssätt oavsett förutsättningar så kommer du att ha mer handlingskraft och känna dig starkare, än om du väljer att bli ett offer för omständigheterna. Samtidigt inspirerar du andra och sprider hoppfull energi.

Ett snabbt och enkelt sätt att stärka dig i stunden, är att bli medveten om hur du står, går och sitter. Sitter du och kurar eller är du rak i ryggen? Står du och väger på en fot eller stadigt med lika mycket tyngd på båda fötterna? Går du med ängsliga eller kraftfulla steg? Tittar du ned i marken eller höjer du blicken?

Det finns forskning som säger att om vi håller en kraftposition – uppsträckta armar, vinnargester, rak rygg, stadig hållning – under två minuter, så påverkas vår kroppskemi och vårt välbefinnande till det bättre. Det fungerar nästan omedelbart. I en kraftposition kan du få en känsla av självförtroende även när du inte är självsäker.

Du skickar signaler till andra med ditt kroppsspråk. Se dig omkring, om du just nu har människor runt dig. Vilka uttrycker kraft och god självkänsla? Vilka uttrycker ängslan och sämre självkänsla? Vad tror du att du själv signalerar?

Andra kommer att bemöta dig utifrån det du utstrålar. Förminska inte dig själv. Ett öppet kroppsspråk signalerar en inbjudande personlighet och ger goda förutsättningar för positiva möten.

Så sträck på dig och känn dig kraftfull. Ta vara på de möjligheter du har att påverka andra och dig själv på ett positivt sätt. Just nu behöver vi extra mycket värme.

/ Anna-Karin Lingham

9pm july sweden av martin lindstrom by CC

Ta med dig sommaren

Sommaren är för många av oss en chans till reflektionstid, vilotid, äventyrstid och social tid. Vardagsrutinerna läggs åt sidan och tiden får en annan form – mer flödande och flexibel. Vi får möjlighet att skifta fokus, tänka andra tankar och lära oss nya saker.

Så kommer vi tillbaka till jobbet, skolan och vardagsrutinerna. Tillbaka? Egentligen inte. Vi på väg framåt. Allt vi har varit med om under ledigheten har tagit oss vidare, oavsett om vi har spenderat de flesta dagarna i hängmattan eller bestigit bergstoppar. Vi har utvecklats och befinner oss nu på en annan plats än före sommar och semester. Vi kan agera utifrån nya förutsättningar.

Fundera på vad som har gett dig mest energi och motivation under sommaren. Vissa människor? Vissa aktiviteter? Den flödande, obrutna tiden?

Ta med dig sommaren in i hösten. Behåll känslan. Ta vara på dina nya erfarenheter. Använd de egenskaper och starka sidor som ger sig till känna när du är ledig, men som inte alltid ges utrymme i vardagen. Fortsätt att söka dig till det som ger energi. Ta dig an utmaningar och lös frågor ur ett nytt perspektiv, kanske med ett mer kreativt, möjlighetstänkande och öppet sinne.

Då lever sommaren vidare länge än.

creative-commons

Foto: ”9pm July, Sweden” av Martin Lindstrom är licensierad under CC BY 2.0 / Originalverket har ändrats

fokus varumärke

Värdet av varumärkesfokus

Det lönar sig att vara varumärkesorienterad.

I många företag – såväl små verksamheter som multinationella koncerner – finns en outnyttjad varumärkespotential som kan lyfta organisation och lönsamhet till en ny nivå.

En tydlig varumärkesplattform är så mycket mer än en pappersprodukt.

  • Den kan bli en ledstjärna som företaget lutar sig mot i både interna och externa beslut.
  • Den kan hålla ihop helheten och korsbefrukta olika delar av organisationen.
  • Den kan attrahera rätt kompetens, samarbetspartners och kunder.
  • Den kan stärka ledarskapet och locka fram kraften och entusiasmen hos enskilda medarbetare.
  • Den kan både spara och generera tid och resurser.

Forskningsprojektet Brand Orientation Index vid Lunds Universitet har under flera års tid genomfört spännande studier bland hundratals företag. Syftet har varit att kartlägga kopplingen mellan varumärkesorientering och lönsamhet.

Vissa företag i studien betraktade varumärket enbart som en logotyp. De hade lågt varumärkesfokus både inom företaget och mot marknaden. Varumärkesarbetet initierades inte av företagsledningen och betraktades ofta som ”projekt” med lågt övergripande värde.

Andra företag betraktade istället varumärket som navet för hela verksamheten. De hade högt varumärkesfokus såväl internt som externt. Här visade sig varumärket vara en ledningsfråga som band samman strategi, organisation och verksamhetsutveckling.

Studierna bekräftade att varumärkesorienterade organisationer är mer framgångsrika och lönsamma än andra.

Värdet av varumärkesfokus

Källa: Brand Orientation Index

Det är omgivningen som avgör hur ert företags varumärke uppfattas. Det har förstås en direkt koppling till hur ni lyckas på marknaden. Ni kan inte bestämma hur varumärket ska uppfattas, men ni kan påverka. Främst handlar det om att agera tydligt och konsekvent. Det kan ni bara göra om varumärket får ett högt fokus i alla delar av organisationen, både strategiskt och operativt.

Hur starkt fokuseras varumärket i ert företag idag? Ställ er några frågor:

  • Var i modellen befinner sig företaget?
  • Är varumärket en ledningsfråga?
  • Har ni en tydlig varumärkesplattform?
  • Används den aktivt som ledstjärna på alla nivåer i organisationen och mot marknaden?
  • Vilket är företagets första steg mot en tydligare varumärkesorientering och därmed mot ökad lönsamhet?

Att öka sitt varumärkesfokus som företag behöver inte vara svårt. Bestäm er för att det är dags. Skapa en varumärkesplattform, med eller utan extern hjälp. Involvera och entusiasmera alla i organisationen. Fokusera. Var tydliga och konsekventa i allt ni gör, säger och utstrålar. Följ upp, reflektera, justera och fokusera igen.

Lycka till!

Anna-Karin Lingham

Varumärkesexpert, talare, författare och inspiratör

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.