...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Personlig utveckling Sida 1 av 2

Hur kan du jobba med personlig utveckling?

Att utveckla sig själv yrkesmässigt är något vi alla strävar efter. Hur ska man agera i vissa jobbsituationer? Hur säljer man sig själv? Och vart hittar man styrkan i att vara sig själv på jobbet med alla idéer och perspektiv man har. Hos oss får du de verktyg du behöver för att nå den bästa versionen av dig själv. Två exempel är att hitta styrkan i att göra fel ibland, och lära sig hur man hanterar konflikter. Denna artikel är även relevant för ämnet Kommunikation på arbetsplatsen.

Styrkan i att göra fel

Du kanske tycker att du kommit långt från den du var på första jobbet efter studierna. Du har samlat kunskaper inom branschen du jobbar, fått erfarenheter hur arbetslivet går till och vet bättre vad du vill i din karriär. Men den personliga utvecklingen slutar inte där. Det är något som fortsätter hela din karriär och något du aktivt kan och borde jobba med.

Ett sätt att utvecklas är genom dina misstag. Vi ogillar alla att göra fel, särskilt när det påverkar andras jobb eller till och med hela företagets verksamhet. Men det är någonting som händer alla och något man måste acceptera. Istället för att vara rädd att göra fel så kan man aktivt välja att agera annorlunda. Rädslan för misstag hindrar dig att fatta beslut och får dig att bli ineffektiv på jobbet. Men på din arbetsplats vill du framstå som självsäker och ligga ett steg före. Denna rädsla för att göra misstag får dig och generellt hela företaget att agera passivt istället för innovativt. Istället för att tänka ”jag måste göra rätt”, kan du tänka ”jag ska göra saker bättre”. Hitta en styrka i att göra fel – och våga göra fel!

Konflikthantering

Det finns alltid olika typer av konflikter inom branschen, det går inte att undvika. Det avgörande är om det är en konstruktiv eller destruktiv konflikt. Det vill säga om konflikten har en negativ påverkan på arbetet eller en positiv. Om konflikten är konstruktiv påverkar den positivt den personliga utvecklingen. Det är viktigt att identifiera vilken sort det är för att kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt. Sakkonflikter löser man på bästa sätt genom att fokusera på metoderna som ska användas och vilket mål saken egentligen har. Rollkonflikter löser man genom att reda ut ansvarsfördelning och uppgifter. När det gäller en intressekonflikt är tydlig kommunikation det absolut viktigaste. I en värderingskonflikt är det enda man kan göra respektera sin motpartner. Till sist, i en beteendekonflikt är det bästa att sätta sig med parterna och medla konflikten. Här finns en artikel på samma tema: Att kommunicera på arbetsplatsen. Hur gör man?.

Det jobbiga samtalet - Så gör du!

Det jobbiga samtalet – Så gör du!

Alla vill väl ha rak kommunikation? 
Tydliga direktiv, raka rör och högt i tak är något som beskrivs som viktigt på de flesta arbetsplatser. Men hur enkelt är det att hålla sin kommunikation så där hjärtligt ärlig och rak, utan krusiduller och krusningar men samtidigt utan att någon tar illa vid sig eller upplever det sagda som enbart kritik?
Missar i kommunikation sker oundvikligen på en arbetsplats, helt enkelt för att vi använder olika sätt att uttrycka oss på. Ett sätt att uttrycka sig kan för den ena betyda en sak, och för någon annan något helt annat. Ofta löser sig dylika missförstånd eller frågetecken genom att man helt enkelt ställer frågor: ”förlåt, nu hängde jag inte med riktigt?” eller ”vad menade du nu?” eller något annat superenkelt, men som kan vara nog så svårt att få fram i stunden.

Men hur enkelt är det att hålla sin kommunikation så där hjärtligt ärlig och rak, utan krusiduller och krusningar men samtidigt utan att någon tar illa vid sig eller upplever det sagda som enbart kritik?

Men de där missförstånden som inte löser sig lika lätt då?

Låt säga att en kollega till dig har ett sätt att behandla dig som inte känns särskilt rättvist, det känns närmare bestämt direkt otrevligt. Du har försökt hinta detta till henne några gånger, men utan märkbart resultat. Du har märkt hur du mer och mer stört dig på din kollega, och till och med drar dig för gemensamma aktiviteter om du vet att hon är närvarande. Detta är oundvikligen ett problem. Du avskyr att prata om andra istället för med andra, och vill därför ta upp dina tankar direkt med din kollega. Men hur gör du? Och när?

Här följer några tankeknep som kan vara bra att ha i bakhuvudet för att peppa sig själv inför ett sådant här möte. De är nämligen aldrig superlätta, men oftast väldigt sköna att ha ur världen!

1. Vad är problemet?


Tänk noga igenom vad du vill ha förmedlat till din kollega, dvs vad du upplever som huvudproblemet. Är det hennes ton till dig, eller hennes förmåga att aldrig titta på dig eller inkludera dig i samtal när ni har lunch tillsammans, eller är det något annat? Det kan låta hårt, men här är det bra att vara så specifik som möjligt, för att det du vill att hon ska ändra på verkligen ska gå fram, och inte bli alltför luddigt beskrivet och därmed svårtolkat.

2. Hur ska du uttrycka dig?


När du vet exakt vad det är som du skulle vilja ha ändring på, tänk över hur du ska lägga fram ditt samtal. Ett knep här är att tänka på att inte automatiskt utgå ifrån att hon kommer att gå till attack eller inta något slags aggressivt försvarsläge. Det är inte alls säkert att hon ens kommer att bli arg. Om du tänker så är det lättare att själv behålla lugnet i det du vill säga.

3. Hur ska du formulera dig?


Planera och iscensätt i ditt huvud hur du skulle vilja formulera dig. Ett bra knep här är att vara tydlig med att du utgår ifrån dig själv och din egen upplevelse. ”Jag upplever att…” och ”jag känner så här när du formulerar dig så här…” är bra sätt att formulera dig på, eftersom det inte i sig innebär några direktiv för henne – du talar ju bara om hur du själv känner.

4. Betona processen – hur går ni vidare?

När du har förklarat hur du själv känner och hur du upplever situationen, föreslå att ni tillsammans försöker hitta ett nytt sätt att samspela på. Lägg fram det som att ni gör ett samarbete eller en överenskommelse, där båda bättre får komma till tals och få fram det de vill säga. Förmodligen har hon en helt annan uppfattning av situationen, och kanske har hon i sin tur feltolkat dig? Lägg här tonvikt på hur ni gemensamt kan göra och uttrycka er istället och från och med nu, istället för att älta situationer som är passerade.

5. Tack för samtalet!


Avrunda samtalet på ett schyst sätt. Betona hur bra det känns att få ha pratat om detta med henne, och att du uppskattar att hon lyssnat. Förmodligen och förhoppningsvis kommer ni få ut betydligt mer av varandras sätt att vara från och med nu!

Bli en stjärna inom konflikthantering

Bli stjärna inom konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen kan skapa en spänd stämning och dränera medarbetarnas energi. Det finns olika typer av konflikter och då det ligger i människans natur att gräla, förekommer dessa på de allra flesta arbetsplatser. Arbetsplatsrelaterade konflikter kan i allra högsta grad ha en negativ påverkan på arbetsmiljön och produktiviteten. Det är därför viktigt för dig som ledare att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera en konflikt, för att på bästa sätt kunna hantera denna. En konflikt som hanteras på rätt sätt kan resultera i en utvecklande och positiv upplevelse för såväl den enskilda medarbetaren som för verksamheten i stort. Med bakgrund av detta bör du se konflikter som möjligheter snarare än någonting energikrävande och negativt.

Vad är en konflikt?

Ordet konflikt har en negativ laddning men är i själva verket ett neutralt fenomen, bestående av en motsättning mellan två viljor. På en arbetsplats kan konflikten till exempel bottna i bristande personkemi, en uppkommen situation, en otydlig rollfördelning, missförstånd, eller en oro inför en stundande förändring. Genom att först bena ut vilken typ av konflikt det rör sig om, och skaffa dig mer information om situationen, kommer du enklare att kunna hantera den uppkomna osämjan.

Hantering av olika typer av konflikter

De konflikter som kan uppstå på en arbetsplats kan vanligtvis sorteras in i någon av följande kategorier:

Sakkonflikt

Vid en sakkonflikt härrör problemet inte till en dålig relation mellan de bägge parterna, utan konflikten kretsar istället kring en sakfråga. Denna typ av konflikt löser du genom att klargöra vilka regler som gäller eller vilka metoder som ska användas, och skifta kombattanternas fokus till verksamhetens mål och resultat.

Rollkonflikt

Rollkonflikter riskerar att uppstå när det råder oklarheter kring rollfördelningen inom organisationen. Vid en konflikt av denna art är det viktigt att reda ut ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och behörigheter.

Intressekonflikt

Vad som inleds som en intressekonflikt mynnar ofta ut i en maktkamp. Denna typ av konflikt uppstår ofta vid nedskärningar och omorganisationer, som exempelvis sammanslagningar av två företag eller avdelningar. Den hårdnande konkurrenssituationen gör att misstron ökar medarbetarna emellan, samtidigt som hänsynen gentemot varandra minskar. När du hanterar en intressekonflikt bör du vara uppriktig och tydlig i din kommunikation kring vad som händer inom organisationen och varför, samt bemöta den oro som medarbetarna kan känna inför denna förändring.

Värderingskonflikt

Värderingskonflikter kan grunda sig i att medarbetarna har kommit på kollisionskurs på grund av att de inte delar varandras moraliska, ideologiska, religiösa eller kulturella uppfattningar. Denna typ av konflikt är svårlöst och det du kan göra är att försöka övertyga parterna att respektera varandra, sina meningsskiljaktigheter till trots.

Beteendekonflikt

Beteendekonflikter uppstår när det sätt på vilket en eller flera medarbetare uppför sig på upplevs som irriterande eller störande av andra medarbetare. Det bästa sättet att hantera en konflikt av detta slag är att tillsammans med berörda parter diskutera igenom, och försöka lösa, situationen.

Förebygg konflikter

En grogrund för missförstånd och konflikter på arbetsplatsen är diffusa målsättningar. Detta är ett vanligt problem i framför allt tjänsteproducerande företag, där de uppsatta målen lätt kan bli mer svårförståeliga än målen på ett varuproducerande företag. Detta gör att det finns en risk att enskilda medarbetare tar över taktpinnen och sätter upp sina egna mål, istället för att alla jobbar tillsammans för att uppnå de kollektiva målen. Tydliga mål ökar chanserna att de anställda drar åt samma håll och minskar risken för att konflikter ska uppstå av denna anledning.

Styrkan i att göra fel

Styrkan i att göra fel

Det finns en utbredd rädsla för att göra fel i arbetet och obeslutsamhet är ett hinder för både personer och företag. Allt för stor oro för att göra fel kan innebära att arbetet stannar av vilket drabbar företaget som helhet. På individnivå är det ett hinder som ironiskt nog kan konstitueras av valmöjligheter, möjligheter eller helt enkelt rädsla för att välja fel. En klyscha är att man behöver lära sig att göra fel för att göra rätt. Även om det är en sanning med viss modifikation, finns viss poäng. En oro för att göra fel vittnar inte bara om en samhällstrend på individnivå, utan också om hur företag och institutioner drivs till passivitet istället för innovation.

Transparens och hierarki

Rädslan för att göra fel i yrkeslivet, står i direkt relation till eventuella följder av detta. I en modern organisation finns generellt en högre acceptans för fel och flera entreprenöriellt drivna företagare talar om vikten av att göra fel ibland. Det viktiga är inte att alltid göra rätt, utan att alltid göra någonting i syfte att förbättra. När man stannar upp för att göra ett helt korrekt beslut hämmas farten och risken är stor att beslutet är i linje med hur man alltid tidigare gjort. Detta är inte en väg till nya satsningar och inspiration. Enligt sakkunniga på området är förekomsten av nämnda rädsloeffekt vanlig i organisationer som bygger på en senior-orienterad eller hierarkisk struktur.

När fel och misstag riktas neråt i strukturen och enskilda individer får ta skulden för långtgående effekter, ökar risken för att missförhållande och olyckor ej rapporteras för hantering. Detta är en fullt naturlig psykologisk effekt som kan ge stora konsekvenser inte minst inom vård och serviceyrken. Det finns en orimlig kravställning i dessa organisationer vilket riskerar hög stress, extrem personalomsättning och en rädsla för framgång vilken ofta kräver risker.

I gott sällskap!

”..ständigt tränar oss i att fatta beslut och ta ansvar, att vi ständigt motarbetar vår felrädsla. Felrädsla är byråkratins vagga och all utvecklings fiende. Inget beslut får göra anspråk på att vara det enda..” Ingvar Kamprad, En möbelhandlares testamente 1976.

Det är inte svårt att förenkla historien bakom framsteg och varumärken. I efterhand kan även direkt felaktiga beslut ses som positiva när man vet hur det blev. I stunden är fel ofta betydligt större och negativa än när tid hunnit gå. Detta innebär inte att alla fel som begås är bra! Tvärtom kan varje fel vara en katastrof. Frågan är om inte rädslan för att göra fel skadar företag och individer värre än de fel som sker till följd av önskan om effekt.

Tveksam generation

En av de många författare och tillika entreprenörerna, Daniel Gulati, skriver om en tvekande generation som undviker beslut i rädsla för att välja fel. Detta är välutbildade och drivkraftiga personer som vill framåt! Samtidigt blir rädslan större än beslutskravet. För många är detta sett som ett individens problem som bör hanteras av densamma. På vilket sätt hjälper er organisation människor att våga ta beslut för allas bästa?

Därför skall du gå hem från jobbet!

Därför skall du gå hem från jobbet!

När man träffar företagare och entreprenörer är övertid ett begrepp som har annan innebörd än hos andra. Övertid för dessa personer handlar inte om tillfälliga situationer då man behöver jobba några timmar mer än vanligt. Övertid är istället en benämning på den arbetsro som infinner sig när övriga gått för dagen! Att forcera igenom en uppstart eller tillfällig ansamling jobb, är ofta nödvändigt för egenföretagare, ledare, entreprenörer. Att driva en verksamhet eller att göra en uppstart innebär en hel del tid och arbete! Samtidigt finns det en poäng med att gå hem från jobbet i tid. Faktum är att du ofta kan vinna på att jobba ett par timmar kortare.

Här följer en rad argument för att gå hem från jobbet och ägna sig åt saker du uppskattar utanför kontoret. Även om man inte alltid har möjlighet att gå hem tidigare, är det viktigt att reflektera kring sin tillvaro och kanske inspireras till förändring?

1, Kvällsarbete äventyrar din produktivitet

För att hålla uppe produktivitet och fokus är det viktigt att slutföra uppgifter! Att skjuta upp saker ”till senare under kvällen” ger en illusion om att det alltid finns utrymme för extra arbetsmoment även när det inte stämmer. Om du beslutar dig för att gå hem från jobbet och stänga datorn en viss tid, behöver du prioritera viktiga uppdrag och slutföra i tid. Produktiviteten minskar kraftigt om det alltid finns tid att gå tillbaks till uppgiften något senare.

2, Struktur

När du beslutat att gå från jobbet en viss tidpunkt blir det enklare att prioritera och minska tid som försvinner till ingenting. Onödiga tidstjuvar försvinner snabbt då du vet att det finns en sluttid att hålla. Kanske finns det flera timmar att spara genom att hålla korta, effektiva möten, minska tiden till mail och privata samtal etc.?

3, Fritid är bra för resultaten

Det är viktigt att nå god kvalitet i alla uppdrag. Både interna och externa. Samtidigt kan inte ens den mest luttrade entreprenör upprätthålla fokus och kvalitet hur länge som helst. Att gå hem från kontoret och ägna sig åt någonting helt annat för en stund, är gynnsamt för arbetet! Sömn, mat återhämtning och intryck bidrar till fokus och perspektiv.

Det är viktigt att även psykologiskt och mentalt släppa arbetet från och till. Försök hitta sätt att koppla bort ditt arbete när du är ledig och jobba när du jobbar.

4, Bättre relationer

Även om jobbet är viktigt och måste få gå först ibland, finns otaliga studier om hur viktigt det är med sociala relationer även utanför arbetet! När jobbet blir allt i livet kan världen snabbt krympa till nyckeltal, samarbeten, tjänster och kunder. Ta dig tid att utveckla intressen utanför arbetet och vårda relationerna utanför företaget! Det kan gynna både välmående och kreativitet!

Släng ut Jante och sälj in dig själv

Släng ut Jante och sälj in dig själv!

I möten bedöms man inte enbart utifrån sina meriter! För att nå samarbeten, jobb eller uppdrag behöver man sticka ut och visa att man är rätt person att anlita! Vad skall man berätta om sig själv för att bygga intresse? Vad bedöms och vilka är framgångsfaktorerna? I Sverige har vi Jante- lagen och ska inte skryta. Men om vi inte kan beskriva hur fantastiskt duktiga vi är på ett konkret och övertygande sätt, blir någon annan segraren! I denna e-bok får du värdefulla tips för hur du kan förbereda och sälja in dig själv. Boken är skriven av Jan Kronkvist, en av Sveriges främsta utbildare inom retorik och kommunikation”.

creative-commons

Foto: ”Successful team” av Steve wilson är licensierad under CC BY 2.0 / Originalverket har ändrats

Brädspel gynnar affärerna!

Brädspel gynnar affärerna!

Brädspel är något som de flesta av oss förknippar med fritid. Vem har inte suttit i goda vänners lag i hemmets trygga vrå och spelat Finans, Risk, eller något annat av alla de hundratals brädspel som finns på marknaden? Avkoppling i alla ära, men det är inte det enda användningsområdet för olika typer av sällskapsspel. Nu hävdas det även att brädspel kan vara till nytta inom näringslivet.

Visste du att Elizabeth Magie som uppfann spelet The Landlord’s game, som senare blev Monopol, hade helt andra avsikter än att skapa ett trevligt sällskapsspel? Den ursprungliga tanken var att skapa ett sedelärande spel som skulle påvisa faran med det kapitalistiska systemet. Spelet skulle visa hur den fria marknaden skapade monopol och hur privat ägande gjorde den mindre lyckosamma skaran utblottad. Resultatet blev som bekant något helt annat, och spelet förnöjer idag miljontals människor som ofta är helt ovetande om spelets ursprung.

En studie i konkurrens

Föga anade hon heller att hennes skapelse skulle komma till nytta för näringslivet. Spelutvecklaren Andrew Innes, som även arbetar på Harvard Business Review, hävdar i en artikel på HBR.org att ett spel som Monopol kan ha en positiv inverkan på ett företags affärer. Spelandet kan enligt Innes stimulera kreativt tänkande, stärka förmågan att samarbeta, och även stärka ledarskapet. Deltagarna övar sig även i konkurrens, men under väldigt vänskapliga former.

Man behöver inte begränsa sig till Monopol. Enligt Innes finns det en mängd spel som har mycket att lära näringslivet. Bland dessa räknar han upp Trivial Pursuit, som för gemene man är ytterst bekant. Här lär sig deltagarna mycket om varandra, och man upptäcker kompetenser och kunskaper hos sina kollegor som man tidigare inte kände till.

För dig som söker nya metoder för att svetsa ihop ditt gäng och träna personalen i olika färdigheter, kanske brädspel kan vara något. Det är dessutom ett både roligt och billigt sätt att slipa på teamets kompetens. Att ha roligt är som bekant stimulerande för inlärning, och förmodligen stärker du dina aktier hos de anställda. Vem vill inte ha roligt på jobbet?

3 tips som stärker ditt personliga varumärke!

3 tips som stärker ditt personliga varumärke!

Sommartid är en chans till reflektionstid för många av oss. Vi får en lucka i tiden när vi kan leva i dagstäta rum samtidigt som vi drömmer oss in i framtiden. Vi kan förhoppningsvis släppa några av omgivningens krav och förväntningar och istället vårda oss själva och våra närmaste.

Ju tydligare bild du har av dig själv, desto tydligare uppfattas du av andra. När du stärker din självbild blir din profilering ganska enkel. Ditt personliga varumärke får ny kraft – inifrån och ut. Jag vill ge dig tre förslag på hur du kan låta sommartiden bli till glädje för ditt personliga varumärke.

1. Dröm dina drömmar

Har du hunnit drömma på sistone? Nu har du möjligheten. Dröm om relationer, resor, upplevelser, projekt, hälsa, hemmiljö… Måla upp drömbilden så tydligt som möjligt, med färger, ljud och perspektiv. Ju tydligare bilden blir, desto lättare blir det för dig att beskriva den för andra och att så småningom låta drömmen utvecklas till ett konkret mål.

2. Stärk din hälsa

Bristen på tid kan ibland sätta krokben på oss när det gäller att ta tag i träning, kost, sömn och annat som påverkar vår hälsa. Ta chansen i sommar. Ett litet steg är bättre än inget alls. Märk hur du blir piggare, gladare och mer nöjd med mig själv. Det kommer snabbt att märkas även i din utstrålning till andra.

3. Var social

Vissa människor är säkert extra viktiga för dig. Passa på att träffa dem i sommar. Ta er tid att umgås utan krav på perfekta middagsdukningar och korrekta samtalsämnen. Relationer utvecklas bäst när vi släpper andra innanför den ytligaste fasaden och blottar de mindre putsade sidorna av oss själva. När ditt viktigaste nätverk känns tryggt och stadigt, påverkas även din självbild på ett positivt sätt. Det ger effekt på andras bild av dig.

Glad sommar!

Fem enkla tips för hur du når fram genom bruset!

Fem enkla tips för hur du når fram genom bruset!

Visste du att det skapades mer information på de senaste 24 timmarna än vad det gjort på människans hela existens fram till 2009? Vilket är samma mängd information som skapades under 2 år, åren 2010-2011. Det går inte med ord att beskriva den ofantliga mängd av information som nu sköljer över oss dag som natt.

Vi tar varje dag mellan 2 500 och 10 000 beslut. Evolutionen går framåt men våra hjärnor är fortfarande inte särskilt annorlunda än för 40 000 år sedan då vi hade begränsat med information att ta till oss och antalen beslut att fatta per dag inte var så många. Det är inte konstigt att folk blir stressade idag, då vi för så lite som 15-20 år sedan kunde hantera all information vi fick till oss. Det var hanterbart med alla fysiska möten, telefonmöten och fysiska brev. Till dessa har vi nu lagt mail, forum, sociala medier, videomöten etc. Och så vitt jag vet har dygnet fortfarande bara 24 timmar.

Alla kan nå ut idag, det är lättare än någonsin att publicera information genom att göra en statusuppdatering i sociala medier, skicka ett massmail, skapa en blogg etc.

Men det gör det också svårare att nå fram då bruset blivit så mycket mer. Hur trött är du inte själv på reklambanners, skräpmejl såväl som övrig information som verkar komma i överflöd?

Så vad kan man göra för att nå fram idag? Man måste ta till nya verktyg.

Det som funkade för 15 år sedan fungerar inte längre. Man måste anstränga sig lite mer och göra budskapet intressant.

Framför allt så måste du som sändare av informationen ta större ansvar för att faktiskt förstå mottagaren. Vad vill hen veta och vilka förkunskaper har hen? Vi har blivit mer rastlösa och väljer medvetet och omedvetet bort om vi inte tycker budskapet passar oss.

Ett sätt är att använda mer bilder i vår kommunikation- både i tal och skrift. Bilder attraherar och lockar mottagaren att bli nyfiken på resten av informationen.

Faktum är att det är slöseri med tid att inte använda bilder i våran kommunikation då allas våra hjärnor är dimensionerade för att hantera synintryck . Foton såväl som ritade bilder fungerar så länge de är relevanta.

Våra hjärnor uppfattar en bild 60 000 gånger snabbare än ett ord.

Det är bra att repetera sitt budskap genom att formulera det på olika sätt och att tilltala alla våra olika sinnen. Kan mottagaren få se eller känna på det du försöker förklara? Kanske rentav smaka eller lukta på det? Ju fler sinnen du aktiverar hos mottagaren desto större chans att hen förstår och kommer ihåg det.

Man pratar om att vi kan hålla 7 enheter i arbetsminnet men ny forskning visar på att det kan vara så lite som 3 enheter. Så om du har komplex information eller mycket information att förmedla förenkla genom att strukturera upp det i kortare informationsblock.

Förstärk budskapet på olika sätt. Precis som med repetitionen så är vi så trötta på att ta in information bara genom att lyssna och läsa så allt annat är uppiggande. Visa exempel eller låt de prova på vad du menar.

Fem tips för att nå fram i bruset

Anpassa till mottagaren – vad vill hen veta? Fokusera på det och skala bort allt annat.

Visualisera – förenkla och förtydliga budskapet med hjälp av bilder.

Repetera – var inte rädd för att återupprepa ditt budskap för att det ska nå fram. I dagens brus så kan det behövas.

Förenkla och dela upp ditt budskap så det blir portionerat i små bitar – 3 i taget.

Förstärk budskapet på olika sätt. Använd berättelser, exempel och aktivera fler sinnen hos mottagarna.

anna-moore-profilbild

Anna Moore – 20 år bakom stjärnor!

Anna Moore är beteendevetaren som under sin karriär haft fler arbetsområden än de flesta. Från bartender till DJ, klädbutik och artistcoach för att nämna några. Bakgrunden till hennes karriärframgångar anser hon själv vara ett genuint intresse för människor. I över 20 år har Anna varit involverad i marknadsföring och coachning kopplat till musikindustrin. Det första bandet hon bokade PR för var Nirvana och i hennes register finns flera välkända band och artister som Slash, Aerosmith, Counting Crows, Emilia, Meja, Oh Laura, Backstreet Boys The Poodles, Ola och Sylvia Vrethammar för att nämna ett fåtal.

Nu driver hon det egna bolaget ”Moore To Be” från Bondegatan på Södermalm. Dessutom gör hon Podcasten ”Artistcoacherna” tillsammans med Sofia Lilja (vocalcoach från TV 4’s Idol) och är i slutskedet av sin bok som beräknas färdig i januari.

Från beteendevetare till media-strateg

”..tack vare Meja som var stor i Japan..”

Det är lätt att utgå ifrån musikbranschen som ett tidigt karriärmål, men för Annas del var det till en början inte ens med på kartan. Efter gymnasiet gav hon sig iväg på resa till USA och Australien för att en tid senare komma tillbaks till Sverige med en dröm om att bli bartender och sticka ut och resa igen.

”Men vid den här tidpunkten fanns det inte direkt någon bartenderutbildning tillgänglig. Istället fick jag jobb på Benetton, klädbutiken du vet? Plötsligt såg jag en annons efter en kvinnlig DJ till på den tiden innestället Birger Bar, men hade ingen som helst erfarenhet. Trots det fick jag jobbet!”

En tid efter att hon började som DJ kom erbjudandet om att jobba i baren. Barmästaren skulle ge sig av och ville ha in någon som Anna. Hon stannade i något år innan det var dags för studier. ”Med mitt intresse för människor blev det PA-linjen med fördjupning i psykologi vid Stockholms Universitet. Under utbildningen började jag bli intresserad av att forska inom ett beteendevetenskapligt fält och fick en bra praktikplats.” Direkt efter avslutade studier fick Anna jobb på management- och konsultföretaget Andersen Consulting (nu Accenture). I rollen som Personal Coordinator blev ett av hennes första uppdrag att ta emot 185 nyanställda konsulter i verksamheten!

In i musikindustrin

1993, när Anna jobbade på Accenture, slog barndomsvännen Meja igenom med låten ”Happy”. ”Den spelades överallt och efter jobb som DJ, i bar och på Benetton hade jag bra kontakter och ordnade sponskläder, Meja, som jag känt hela livet, ville ha in mig i musikbranschen och rekommenderade mig för MCA Music. Jag kunde ingenting om musikindustrin då, men på intervjun visade det sig att de ville ha någon som inte redan hade formats av branschen och jag fick jobbet.”

Beteendevetenskapen

”Jag ser människor och det gör att jag kommer nära människor fort..”

Annas bakgrund och erfarenhet som beteendevetare lyser oavbrutet igenom under samtalet. Intresset för människor nämner hon som en viktig komponent i sin karriär och även om det varit otroligt tungt arbete och tillsynes oändliga nätter av jobb och förberedelser, verkar beteendeintresset ha varit en stark motivation och draghjälp som öppnat många dörrar. När vi pratar om hennes första jobb i musikbranschen, då som Promotion Manager på MCA Music, berättar hon att när MCA började signa svenska artister så kom hennes bakgrund till sin rätt.

”Skillnaden mot att arbeta med internationella artister var egentligen inte så stor men nu byggdes en långvarig relation och jag fick möjlighet att vara med från ax till limpa. Att förstå och tolka artisters konstnärliga uttryck och att omvandla detta till en röd tråd genom produkt och PR kom att passa mig som handen i handsken”

Efter mammaledighet lånades hon ut till ett mindre skivbolag för att hjälpa artister med varumärke och PR. 1998 hände en hel del. Anna var ensam ansvarig för PR arbetet av Emilias singel hit ”Big Big World” (grammisvinnare för årets låt). Samtidigt som väninnan Meja nominerades i samma kategori för låten ”All ’bout the money”. Efter Emilia och Mejas framgångar fick Anna jobb som produktchef på Sony Music Entertainment.

Moore To Be

”Jag hade börjat intressera mig mer för artisters framgångskoncept och såg ett stort behov av att kunna möta och hantera media..”

Under åren som promotion manager, marketing manager, product manager inom musikindustrin, hade intressebilden utkristalliserats tydligare. Återigen med stark koppling till beteendevetenskapen och människor. Anna hade en uppsjö tankar kring mediehantering, varumärke och artistcoachning som väntade på att få utrymme. Det blev upptakten till den egna verksamheten. ”Jag ville göra PR och jobba med medieträning. Hjälpa artisterna och andra offentliga personer att göra riktigt bra intervjuer etc..”

Efter sina år i branschen har Anna ett fantastiskt kontaktnät och komponerar PR-team förmedlar kontakt till rätt personer, föreläser och jobbar med coachning för artister skådespelare och andra offentliga personer. Företaget har nu funnits sedan 2003 och coachning samt artistutveckling är en enkel sammanfattning av tjänsterna Anna erbjuder.

Nytt medielandskap

Vi diskuterar utmaningen i att nå fram och slå igenom som artist. Det finns ett klart större brus i dag jämfört med för 20 år sedan. Det konsumeras på ett helt annat sätt och det blir vanligare att köpa enstaka låtar. Arbetet på produktionssidan förändras när album inte får vara album utan blir en samling valbara låtar. ”Förr kunde det räcka med att man hade med en artist i ett TV-program. Sedan var det klart! Igenkänningen var där! Nu ser det annorlunda ut. Samtidigt finns det fler sätt att nå ut och man är inte lika beroende av att hyra dyr studiotid för att producera en låt.”

För Anna och de som jobbar med PR och artistutveckling handlar mycket om att bygga kopplingar till låtar och att hitta sätt att förmedla en känsla. Varje låt måste vara unik och tala för sig själv. Det sätt Anna jobbar idag innebär till stor del att vara en fristående PR avdelning där hon engageras för specifika uppdrag.

Förnyelse och ödmjukhet

”Jag kan ännu efter 20 år känna mig som en nykomling inom PR eftersom jag inte kunde någonting om media när jag började. Det kanske ger ödmjukhet?”

När man ser bakåt på Annas karriär finns det en röd tråd som går igenom historien: Nyfikenheten och en vilja att kasta sig ut i det okända och hitta en väg framåt. Intresset för människor är ett fundament och någonting som är en stor tillgång i hennes liv och arbete. Genom viljan att lära känna och förstå ser Anna möjligheter i allting och älskar det nya. Anna har alltid anställt personer som inte redan formats. Kanske för att hon själv fått chansen trots att hon som ny i baren blandade Irish coffe med cognac.

Framtiden och konsten att skina!

I januari skall Anna skriva klart sin bok! Det är en berättelse om hennes väg, om konsten att slå igenom mediebruset och vad som utmärker artister som lyckas. Syftet är att få människor att skina, Time To Shine!

Det är ännu inte klart när boken kommer att finnas tillgänglig att köpa, men de som vill vara säkra på att få ett tidigt exemplar kan hålla sig uppdaterade via hemsidan.

Under 2015 är förutom att släppa sin bok ytterligare ett av Annas mål att föreläsa mer. Vi är mycket glada över att få presentera Anna Moore som skribent för Mötesbranschen.se där även Artistcoacherna kommer att synas!

Hemsida: mooretobe.com
Facebook: facebook.com/mooretobe
Instagram: Annacoachmoore

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.