För att driva ett framgångsrikt företag krävs mer eller mindre en välfungerande företagskultur. Eftersom de anställda arbetar för att verksamheten ska utvecklas är en god företagskultur i princip synonymt med positiva resultat.

Det kan vara något svårt att greppa vad företagskultur egentligen innebär varpå det är fördelaktigt att dissekera fenomenet i mindre bitar först för att få en helhet av företagspusslet. Alla bitar måste passa ihop för att framgång skall kunna nås.

Själva ordet kultur härstammar från latinets ”cultura”. Detta i sin tur kan översättas till ”odling, bearbetning och bildning”. I dag är kultur förknippat med bland annat olika livsmönster som förs vidare socialt från en generation till en annan. I dessa livsmönster ryms till exempel beteende, klädsel, normer och ritualer – något som kan jämföras med kulturen hos ett företag. Dock kan företagskulturen skilja sig mellan olika verksamheter och branscher varpå det inte finns ett givet svar på frågan om vad företagskultur konkret är.

Dela upp företagskulturen

Den företagskultur som utvecklas hos ett företag bygger på flera faktorer. Företagskulturen påverkas av de lagar och regler som finns liksom vilken organisationsstruktur och ägarform som företaget består av. Även branschen spelar en avgörande roll. En annan del i företagskulturen formas efter anställdas egna riktlinjer så som värderingar, jämställdhet och miljö. Dessutom påverkar också medarbetarnas beteende företagskulturen baserat på exempelvis hur de anställda kommunicerar– och tilltalar varandra.

En väloljad och harmonisk företagskultur är med andra ord inte något konkret utan är uppbyggt av flera väsentliga beståndsdelar. Därför finns det ingen förtryckt manual att ge de anställda för att de ska veta vilken företagskultur som förespråkas och bör följas på arbetsplatsen. Det krävs att både ledningen och medarbetarna kommer överens om hur företagskulturen skall se ut för att den ska fungera optimalt. Dock finns det nästan alltid utrymme för förbättring och utveckling.

Tydlighet och normer

I dag är det många människor som vill arbeta där det finns en äkta företagskultur med framträdande och tydliga värderingar. På så vis kan man lättare avgöra hur väl de egna värderingarna följer företagets och därmed ser man också hur väl man passar in på arbetsplatsen. Detta ger anställda en känsla av trygghet. Att ge de anställda ett visst ansvar är också en faktor som gör att de flesta inte bara trivs bättre utan att de också gör ett bättre arbete. Något som däremot påverkar företagskulturen i en negativ riktning är då man är otydlig och brister i kommunikationen.

Som tidigare nämndes råder även normer inom ett företag och anställda utvecklar vanor och beteendemönster i symbios med dessa normer. Men om dessa vanor påverkar företagskulturen till att bli osund krävs det åtgärder för att vända på skutan. För visst är rutiner nödvändigt för att arbetet skall kunna flyta på utan att ett planeringsprojekt måste ske varje dag.

Vänd negativa rutiner

Dock behöver inte alla rutiner vara i positiv bemärkelse. Ibland kan vissa invanda beteendemönster behöva brytas för att företagskulturen skall kunna utvecklas. För vanor blir just vanor på grund av att vårt beteende bemöts av en positiv eller negativ reaktion av chefen eller omgivningen. Beroende på hur olika företag fungerar tenderar olika beteendemönster att utvecklas med tiden.

Vissa vanor som de anställda utvecklar kommer att bli normgivande beroende på dess konsekvenser så som att man till exempel inte säger emot sin chef på grund av att någon tidigare har fått smaka på en utskällning. Även om sanningen är sådan kan chefen vara omedveten om denna negativa tystnad. För att förändra situationen måste chefen återigen kommunicera tydligt med sina anställda för att visa att det är bättre att de talar än tiger. Det måste även framgå att det inte leder till en negativ konsekvens.

Med andra ord gäller det att framhäva vad som är fel och vilka rutiner och beteenden som måste förändras för att stärka företagskulturen till att bli bättre. Därefter är det de anställda som behöver ge sig hän och prova det nya efterfrågade beteendet för att på så vis bli varse att konsekvenserna nu istället blir positiva. Dock krävs det tålamod innan dessa förändringar blir de nya rutinerna.

creative-commons

Foto: ”Anleggsarbeidere bygger demningen ved Theisendammen” av Municipal Archives of Trondheim är licensierad under CC BY 2.0 / Originalverket har ändrats