”Näringslivet är under påverkan av samhällsförändringar och marknadsfluktuationer. Det globala nätverket utmanas av fysiska samtal när en ny generation befolkar styrelserummet.”

De unga som nu kliver in som befattningshavare och sakkunniga, kommer från en bakgrund där flexibilitet och rörlighet är centrala frågor. Digital teknik har möjliggjort samarbeten över geografiska avstånd och innebär att man kostnadseffektivt, om inte fullkomligt gratis, kan interagera över kontinenten. Hur detta påverkar konferenser och möten är någonting man inte utrett till fullo. Dock finns indikationer på att mötesdeltagarna passerat uppläggen för möten och föredrag. Hur anpassar man en kulturellt bunden kontext till nutidens krav?

Från agitation till relation

Tidigare konferenser och möten har i mångt och mycket handlat om hur man tar del av sakkunnigas expertis för att sedan implementera sin nyvunna kompetens i verksamhetens olika delar. Den generation som nu blir allt synligare på högre poster, 1982-2003, har inte samma tålamod eller acceptans. Även om det är en sanning med modifikation kan man se hur reflektion och källgranskning blivit självklara inslag i professionella möten. Det efterfrågas allt mer av delaktighet och samtal än tidigare vilket påverkat såväl ledningsmetodik som mötesbranschen och övrig verksamhet.

Förenklat är steget från tanke till diskussion kortare och man förväntas bli tagen på allvar och få sin tanke prövad. Det är här en teknisk videokonferens inte når hela vägen. De traditionella mötesplatser som varit kring vattenbehållare eller kaffemaskiner, finns kvar även om de inte är lika utbredda. I konferensen förekommer prestige, struktur och en tydlig agenda som man förhåller sig till. Spontana diskussioner som går utanför ramen faller bort. Detta kan vara förklaringen till att många beslut fattas vid nittonde hålet på klubben, eller efter jobbet.

Vilken riktning

Allt som oftast dryftas idéer om att tekniken är ett hot mot traditionella konferenser och möten. Rob Davidson, sakkunnig inom personliga möten, antyder att det är helt tvärtom! Det är i fysiska möten och en lugn miljö som meningsutbyte och beslut fattas. På en nivå som videokonferenser inte når.

Att organisera professionella konferenser och möten handlar inte bara om utsatta föreläsningar. De handlar till större del om att förmedla inspiration som påverkar samtalen mellan föredrag och samlingar. Tesens antites innebär den nya plattformen för vår tids konferensutbyte. Därav är övernattningen och samtalen efter dagens möten, någonting förändrar resultatet.