Som ledare i en organisation handlar allt om att ta verksamheten vidare. Det är lätt att fastna i entreprenörsrollen eller som förvaltare vilket ofta resulterar i obalans och hämmad tillväxt. Under senare tid har man kunnat läsa mer om vikten av situationsanpassat ledarskap och kanske är detta vägen fram till en effektiv och lyhörd företagskultur.

Det finns många sorters ledarskap och man kan se stora skillnader mellan styrelsegrupper i olika länder. Sverige har rykte om sig att ha en förhållandevis platt struktur med demokrati och konsensus i första rummet. I grannlandet, Norge, finns ofta striktare ordning. I större organisationer blir personliga relationer med styrelse och ledning en omöjlighet, men ledarskapet genomsyrar verksamheten.

Rekrytering och individuell karriär

Oavsett om det är en svår insikt eller ej, har ledarskapet stor effekt på omsättning och personalens kompetens. En skicklig ledare kan oftare stimulera medarbetare till individuell utveckling inom verksamheten och bygga lojalitet som innebär ökad kompetens och lägre kostnader.

Utifrån tanken om EQ, och Daniel Goldman som introducerade detta som komplement till IQ, handlar ledarskap om resonans. Även om konsensus är ett begrepp man kanske vill förknippa med detta, är det två olika saker. När man etablerar resonans handlar det inte om att alla skall vara överens i alla frågor. Det handlar om att bygga visioner och en riktning. Vägen dit kommer till stor del att utgå ifrån människorna i verksamheten och strategiska beslut. Flera av de ”nya ledarstrategier” som diskuteras bygger på denna idé från olika vinklar. Ett situationsanpassat ledarskap handlar om att välja stil efter behovet som råder.

Utvecklande ledarskap

 • Främjar utveckling
 • Lägre personalomsättning
 • Starkare kompetens
 • Effektivitet

För många är detta en ledarstil som främjar kompetenshöjande arbete och möjlighet för individen att utvecklas i sin roll. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och tillvarata individens potential och ambition, skapar man ett företag med hängivna medarbetare som vill framåt! De ekonomiska och kreativa fördelarna är tydliga och det har blivit viktigare att jobba med dessa frågor för att nå framgång.

Coachande ledarskap

 • Lyhört
 • Individfokuserad
 • Potential
 • Uppmuntra

På många sätt kan man se likheter med andra ledarstilar och enligt vissa är detta mer ett förhållningssätt. Fördelarna ligger i att etablera relation med personalen på individuell nivå och att bygga ett klimat där öppenhet och uppmuntran främjas. Ofta fokuserar man på personens utvecklingsmöjlighet och ambition.

Visionärt ledarskap

 • Helhetsperspektiv
 • Förändring
 • Ideal
 • Mål

Denna riktning förekommer ofta på styrelsenivå och handlar om att förmedla visionen och drömmen. I allmänhet är den visionära ledaren inte detaljorienterad utan arbetar med stora perspektiv och ideal. På direkt nivå uttrycks det ofta genom att samla medarbetare och bygga en gemenskap mot ett mål. Företagsklimatet och arbetsmiljön gynnas ofta av detta ledarskap då man har en målbild och en gemensam strävan.

Fördelar med kompetens ledning

Innovativt ledarskap rekordhöjer vinstStabilitet och trovärdighet på ledningsnivå är någonting som i mångt och mycket avgör verksamhetens kultur. Medvetenhet om styrkor och svagheter hos såväl ledare som medarbetare innebär möjligheter att förbättra och utveckla en organisation på personnivå och minska kostnader parallellt med att höja kompetens och ambition.

Oavsett vad för ledarskap man anammar i olika situationer, är struktur och tydlighet en grundförutsättning. Utan att kommunicera vision, uppdrag, ambition eller riktning, är det nästintill omöjligt att utveckla verksamheter till vinststark framgång.