15 år av affärsutveckling och internationella kontakter

Nu aktiv som ledarutvecklare för modiga och stabila organisationer

Efter mer än 15 år som affärsutvecklare, ledare och med stor erfarenhet av internationella uppstarter och förbättringsprojekt, öppnade Mattias Josefsson eget företag med fokus på ledarutveckling och konsultuppdrag. Verksamheten syftar till att coacha och vägleda chefer och företag.  Samtidigt att också fungera som konsultverksamhet för bild och fotobranschen där Mattias först började sin karriär. Nu jobbar han i första hand med ledarutveckling genom det egna företaget och projekt. Hans koncept ökar ledare och mellanchefers förutsättningar till effektiva och modiga organisationer utan att bli konsultberoende. 

Från bildbyrå till ledarutvecklare

Som affärsutvecklare och content manager lades grunden för det arbete Mattias i dagsläget är involverad i. Att hela tiden söka effektiva flöden och utveckla lukrativa samarbeten med ansvar för såväl budget som personal, var en utgångspunkt där Mattias Josefsson kom till sin rätt och hittade öppningar som gynnade individerna i respektive verksamhet såväl som företaget generellt. Erfarenheterna från positioner som CEO och International Relations Manager för Johnér Bildbyrå har resulterat i stor kunskap om vad som krävs för att utveckla ett effektivt och bra ledarskap. Även när det gäller interaktion med andra företagskulturer och länder.

 

Beslutet att gå vidare från nyckelroller i respekterade verksamheter till att bygga upp ett eget företag och varumärke, grundades i aha-upplevelser och i visionen om att dra nytta av all ackumulerad erfarenhet på ett annat sätt än tidigare.

Nytt förhållningssätt

I och med uppstarten av sitt nya företag certifierades Mattias som coach. ”Anledningen var att jag på bildbyrån tog in en coach och den metodiken gav mig väldigt mycket. Jag blev intresserad av det som förhållningssätt och på den vägen är det.”

Mattias vill arbeta långsiktigt med sina kunder.

”Jag föredrar att jobba med individuella samtal kontinuerligt. Tidsaspekten är viktig eftersom man jobbar med en förändring av vanor där tiden är en parameter. Det finns en övertro på att snabba lösningar håller i längden. All förändring tar tid även om det förstås går att skapa vissa resultat snabbt.”

Uppdrag som ledare har fått helt nya utmaningar över tid och många ledare möter problem i kommunikationen och relationen med sin personalgrupp.

Den trend som finns om att ledare skall ha ett coachande förhållningssätt kan innebära missförstånd och bidra till en ambivalens hos ledare runt om i landet.

”Det som kan vara ett problem är att den yngre generationen är van att själv bestämma. I kombination med ett försök till lyhört och coachade förhållningssätt från chefen kan det ofta resultera i ett otydligt ledarskap och otydliga förväntningar. Det behövs olika stilar av ledarskap utifrån kontext och situation.”

Ledarskapsrollen

Mattias kunder är företrädelsevis högre chefer och mellanchefer. Utmaningarna ser olika ut för varje klient men det utmärkta ledarskapet är ett tydligt mål för samtliga.

Att gå från medarbetare till att vara chef är någonting som ställer höga krav på individen. Det finns många chefer som blivit ledare som en befordran och som därmed förväntas hantera chefsuppdraget för att man är duktig på någonting annat.

”Att vara chef är ett yrke i sig och ibland hamnar man i situationer där man vill vara populär men behöver vara chef! Då blir ledarskapet lätt diffust.”

I viss utsträckning är det svårare att ha ett öppet och tillgängligt ledarskap. Det finns ständigt en avvägning mellan att lyssna och att ta beslut. Samtidigt finns det så mycket goda grunder för att verksamheten vinner på ledarskap som lyssnar och värderar medarbetares åsikter och önskemål.

De som avgör om du har ett öppet och tydligt ledarskap är personalen. Flera chefer uppmuntrar feedback i syfte att förbättra och bjuda in till dialog. Därmed inte sagt att chefen i fråga alltid vet hur man skall hantera denna feedback. Genom åren har Mattias träffat flera chefer som själva anser sig vara tydliga och ha en direkt kommunikation samtidigt som övriga medarbetare uppfattar ledarskapet diffust.

De flesta chefer vill prestera utmärkta resultat vilket delvis kräver tanken om personalen som sin största tillgång. Frågan är hur man förhåller sig till detta faktum i sitt ledarskap.

Framtiden

Visionen för framtiden handlar dels om att fortsätta med ledarutveckling och stötta chefer att hitta ett tydligt ledarskap med bra resultat. Samtidigt finns tankar på att ge ut böcker, föreläsa och röra sig mot USA. Hittills har Mattias skrivit ett par kortare böcker om att leda sig själv och affärsutveckling samt är i färd med att slutföra en personlig föreläsning om karriär och vägval i livet. Böckerna finns tillgängliga på hemsidan via PDF.

Med sina ingångar till USA finns också en lansering planerad över atlanten. ”Jag ser jättemycket som vi har att lära oss! Hur vi nätverkar och ser affärsmöjligheter. Det är viktigt att skapa modiga organisationer, att man ger tillit och inte kväver organisationen.”

Mattias kommer att skriva på Mötesbranschen.se om ledarskap och ledarutveckling. Vi är mycket glada över att publicera hans artiklar!