Om du någon gång blivit överraskad av tankar som rört sig i verksamheten, är det stor risk att företaget brister i kommunikationen. Det är enkelt att sätta upp riktlinjer för en dynamisk och öppen kommunikation, men långt svårare att ändra företagskulturen.

”En öppen arbetsplats där alla får gehör för sina idéer är många gånger roligare och mer lönsam än diktatoriska sådana.”

De som jobbar inom kommunikation och HR är väl insatta i problematiken. Samtidigt är det vanligt med företagsledare som missar orsaken till kommunikationsproblemen och får uppfattningen om kollegorna som negativa och illojala. Faktum är att både ledning och medarbetare har fog för sina upplevelser. Att jobba i en icke kommunikativ miljö bidrar ofta till olustkänslor och i förlängningen konflikter och personalomsättning. Då har vi ännu inte tagit upp uteblivna resultat som hämmats av enkelriktad dialog.

För att göra mesta möjliga av arbetsplatsen och medarbetarnas kompetens och glöd, är kommunikationsarbetet fundamentalt! En öppen arbetsplats där alla får gehör för sina idéer är många gånger roligare och mer lönsam än diktatoriska sådana. Här följer några tips för hur ni kan arbeta med er företagskultur och tillvarata resurser ni hittills förlorat.

1. Hur framför du budskapen?

Även om man har en bra idé eller vill delegera en uppgift helt inom mottagarens arbetsområde, finns det flera sätt att uttrycka sig. En härskarbetonad attityd och hållning kommer många gånger uppfattas som en befallning. Riskerna med detta är att ledaren skapar ett ”vi och dom klimat” där ledningen och medarbetarna inte har samma vision.

Till en början kommer det kännas ovant att uttrycka sig i vänlig ton och att ta sig tid till att svara på eventuella frågor. Samtidigt är detta en liten förändring som kan ge stora resultat för verksamheten.

2. Take care of business

Det kanske är en omöjlighet att driva företag helt utan interna konflikter, men det behöver aldrig leda till storskaliga motsättningar i arbetslaget. Hur man hanterar konfliktsituationer varierar men förr eller senare eskalerar motsättningarna. Längs vägen sjunker produktiviteten och glöden vilket syns i kundnöjdhet och siffror.

Ta hand om problemen så fort de kommer upp till ytan! Take care of business handlar om att få saker gjort och att inte lämna någonting vind för våg. Genom att ha en öppen kommunikation kan man förebygga motsättningar och hantera eventuella oroshärdar.

3. Se kollegorna

Att bli sedd är någonting som är fundamentalt viktigt på en arbetsplats såväl som i privatlivet. Som ledare har man ett generellt ansvar för arbetsklimatet och företagskulturen. Se till att varje individ känner sig sedd och uppskattad. På detta vis kan man bygga upp sina medmänniskor, förhindra konflikter och främja en atmosfär där alla vågar uttrycka sig. Kommunikationen börjar uppifrån och behöver initieras som funktion av ledningspersonerna.

Ett situationsanpassat ledarskap handlar om att kunna förändra stil efter behov och kontext. Detta gäller inte minst i relation till sina medarbetare. Kommunikativa färdigheter är någonting man kan lära sig och som man växer med. Se till att inte gå miste om de möjligheter som kommer med en hängiven arbetsplats där alla känner sig viktiga!

4. Tillgänglighet

Som en direkt vidareutveckling av tanken om att ta hand om problem som kommer, finns stora fördelar med att introducera regelbundna samtal om arbetsplatsen och atmosfären i företaget. I dessa möten kan man snabbt få kännedom om eventuella problem som behöver åtgärdas. Som ledare har man inte alltid örat mot marken, men kan i avslappnade samtal få reda på sådant som annars kan växa och bli tunga konflikter.

Fikarummet är ett forum där idéer och tankar kan ventileras. Det finns kanske åtskilliga andra platser där såväl förslag som missnöje gror? Använd dessa arenor för att inspirera och för att ta del av medarbetarnas kreativa förslag och idéer.

5. Våga göra fel ibland

Om man aldrig gör fel är risken stor att det heller inte blir riktigt bra någon gång. Det blir för säkert spelat vilket innebär att innovation och förändring uteblir. Kommunicera att man kan ta risker och att man får göra fel ibland! De som har en arbetsplats där man kan få spelrum att testa idéer och tankar, tenderar att trivas bättre samtidigt som man tillvaratar kreativitet hos kollegorna. Att ni har en bra kommunikation är en grundförutsättning för detta.

Det finns gott om fördelar med att jobba fokuserat vad gäller kommunikation. Tänk igenom följande och rannsaka hur kommunikationen ser ut hos er!

  • Har ni en öppen atmosfär där alla kommer till tals?
  • Är företaget lyhört mot sina medarbetare?
  • Kommunicerar du enkelriktat?
  • Tillåter ni fel och missar?
  • Skjuter ni upp problem?
  • Tar ni hand om motsättningar direkt?
  • Känner du till missnöjde och konflikter som inte hanterats?