...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Ledarskap Sida 1 av 2

Håll i ordet - 6 steg till effektivare möten

Håll i ordet – 6 steg till effektivare möten

Sitter du också och sneglar på klockan mot slutet av mötet? Det är egentligen tid att avrunda, men diskussionerna tycks aldrig vilja ta slut men inte heller komma fram till något konkret…

I den bästa av världar är möten en avsatt tid för att på ett strukturerat sätt tillsammans delge varandra information, samt med längre eller kortare diskussioner fastslå tillvägagångssätt och möjligheter att arbeta vidare med i den gemensamma verksamheten eller angelägenheten. Huvudsaken, och därmed också syftet med mötet, är att ni tillsammans ska nå ett resultat som inte kan uppnås av en eller ett par enskilda.

För att mötet ska bli konstruktivt, och utgöra ett tillfälle som man ser fram emot att medverka på, finns det vissa saker som är bra för alla att tänka på. Mycket av det kan tyckas självklart – men det mesta tål att upprepas.

Här är 6 tips för dig som sitter på ordförandeposten!

1. Ha alltid en färdig dagordning. 


Se till att mötet har en tydlig dagordning, helst bör den både ha mailats ut i förväg, finnas med och gås igenom i början av din powerpoint-presentation (eller motsvarande) samt finns som ett utskrivet ex på bordet där mötesdeltagarna sitter. Poängen är att dagordningen alltid bör finnas nära till hands för mötesdeltagarna under hela mötet, utan att de ska behöva be någon skicka den runt halva bordet, prassla med papper eller dyl. Om man som mötesdeltagare alltid tydligt kan se var någonstans man befinner sig i dagordningen, skapar det en tydligare känsla av närvaro och engagemang – man får med andra ord som deltagare en tydligare helhetsbild av mötets upplägg och syfte.

2. Ha alltid fika.

Oavsett om fikat består i kaffe/the, kaffe med bulle, bubbelvatten och ett fruktfat – se till att det finns något som bibehåller mötesdeltagarnas blodsocker. För att orka sitta och koncentrera sig och vara aktivt fokuserad under flera timmar i sträck, behöver man påfyllning av energi – konstigare än så är det inte. Detta bättrar både på mötesdeltagarnas humör och inställning till mötet, samt bidrar till en känsla av samhörighet och öppnar upp för tillfällen att småprata – även om man inte träffats förut.

3. Bestäm riktlinjer för kommunikationen. 
När pratar man?

Klargör i början av mötet vad som gäller för att föra dialog under mötet. Går ordföranden igenom punkten från början till slut utan att bli avbruten, för att sedan släppa ordet fritt, eller är ordet fritt redan från början? 
Hur pratar man?
Viftar man och begär ordet, eller flikar man in när tillfälle ges? Går man ”rundor” runt bordet så att var och en får chans att yttra sig i tur och ordning, eller är ordet mer fritt? Ofta brukar detta komma ganska naturligt, men det kan vara skönt för de medverkande att ha riktlinjer att gå tillbaka till om man tvekar. Dessutom undviker man då huggsexa om ordet, eller att det bara blir samma och återkommande personer som för gruppens talan.

4. Förbered disponeringen av tid för mötets punkter. 


Vilka punkter kommer sannolikt att kräva mer tid eller diskussion än andra? Finns det punkter man kan och bör bordlägga till förmån för andra, på just detta möte? Gå igenom vilka punkter som bordläggs när du går igenom dagordningen vid mötets början.

5. Behåll den röda tråden.

Genomgående under mötet bör man vara uppmärksam på om diskussioner blir osakliga eller alltför stora för att kunna avhandlas under mötets tidsramar. Här gäller det att vänligt men bestämt hänvisa den utsvävande diskussionen till en annan tidpunkt och kanske med annan gruppsammansättning, än den nuvarande. Om du är tydlig med att du ”avbryter” för mötets bästa, dvs en effektivisering av mötestiden, bör inte det kunna uppfattas som ett problem.

6. Sammanfatta.

Avsluta mötet med att helt kort gå igenom punkt för punkt: vad som bestämts – eller vad som inte bestämts ännu – samt vad nästa steg är och vem som ansvarar. Detta för att undvika missförstånd eller glömska om vad som egentligen sades, och av vem. Nämn även tidpunkten för nästa möte. 
Glöm inte att tacka alla närvarande och önska dem en fortsatt fin dag! Lite vardagspepp är aldrig fel.

Härskartekniker - vad är det?

Härskartekniker – vad är det?

Vad är en härskarteknik?

Du har förmodligen hört ordet härskarteknik många gånger, och tänker att du nog har någorlunda koll på vad det rör sig om. Men handen på hjärtat – har du stenkoll på hur du själv reagerar i situationer där härskartekniker tenderar att komma fram? Och hur säker kan du egentligen vara på att du själv aldrig använder dig av dem…?

Du använder väl aldrig härskartekniker…?

Det handlar helt enkelt om att någon i en grupp använder sig av någon typ av social manipulation för att bibehålla en viss för egen del gynnande position. Med andra ord: man vill hävda sig själv och sitt tycker på något sätt, och gör detta på sätt som är direkt negativt för gruppen – men detta kan ibland vara så subtilt utfört att det kan vara svårt att sätta fingret på för de andra i gruppen!
Uttrycket härskarteknik slog igenom på bred front genom socialpsykologen Berit Ås på 1970-talet, där hon presenterade fem st av de vanligast förekomna härskarteknikerna.

1 Osynliggörande

När någon eller några i en grupp (medvetet eller ej) förminskar en oppositionell part.

Ett konkret exempel: Du sitter tillsammans med dina kollegor på ett möte. Ni kör en runda när ni ska briefa hur status är på vart och ens uppdrag, dvs delge lite kort hur landet ligger helt enkelt. När det blir din tur att prata, börjar dina kollegor prassla med papper, eller harklar sig eller till och med prata med varandra över ditt huvud. Du får helt enkelt känslan av att dina kollegor inte lyssnar alls lika bra på dig, som de gjort när de andra närvarande pratade.

2 Förlöjligande


När någon i en grupp liknar en (eller något man uttryckt) vid något ovidkommande, enbart för att locka till skratt.
Som exempel: Du är mitt uppe i att förklara något, och en kollega avbryter dig med att börja skratta högt över att du tydligen precis lät som en karaktär ur en känd tv-serie. Helt plötsligt handlar hela diskussionen om hur mycket det du just sagt låter som just den här karaktären, och fokus har ganska brutalt flyttats från det du just försökte berätta, och dessutom satt dig i en position där du dessutom blir skrattad åt. Det är sedan helt upp till dig att försöka styra upp fokuset till det som samtalet först handlade om (fastän det ju inte var du som valde att bryta fokus.…).

3 Undanhållande av information

När du får reda på att dina exempelvis kollegor har haft ett viktigt möte dit du inte haft tillträde, och därmed missat att bli delgiven viktig information.
Som exempel: Du får höra om att ett beslut har tagits utan att du alls varit inbjuden till att vara med och tycka till om det. Du är därmed exkluderad både yrkesmässigt och socialt, vilket ju inte är på något sätt ok.

4 Dubbelbestraffning

När du ställs inför två val, och oavsett vilket du väljer så kommer det att bli till nackdel.
Som exempel: När du på jobbet är noggrann, men av din chef får höra att du är långsam, och att saker och ting inte blir gjorda i tid. När du så försöker snabba på med arbetsuppgifterna, får du höra att du slarvar. 
Det handlar alltså om att någon redan har ”bestämt sig” för att klanka ner på det du åstadkommer på jobbet.

5 Påförande av skuld och skam

Detta är en härskarteknik som används i samband med till exempel undanhållande av information, eller osynliggörande.
Som exempel: Du har blivit undanhållen information om det där viktiga mötet, och därmed blivit exkluderad. Du får då höra av en kollega att det var ditt eget ansvar att ta reda på att mötet hölls.
Det kan också vara så att du sitter på just det där viktiga mötet, och upplever att ingen lyssnar på dig, eller att folk prasslar väldigt mycket med papper eller skrapar med sin stol eller på annat sätt visar att de inte koncentrerar sig på det du säger. Det du känner då är att det du har att säga, eller sättet du säger det på är dumt eller ogenomtänkt.

Vad kan du göra?

Sådana här situationer förekommer i större eller mindre utsträckning på nästan alla arbetsplatser.
Det du som arbetsledare (eller förstås även som kollega) kan göra är att uppmärksamma när det tenderar att förekomma väldigt ofta, eller alltid verkar drabba samma personer på arbetsplatsen.
Håll regelbundna workshops om vad det innebär att ha en transparent organisation, och hur man kan tänka på att hålla en rak kommunikation kollegor emellan.
Våga prata med varandra helt enkelt!

5 teorier om gruppdynamik

5 teorier om gruppdynamik

Gruppen har alltid haft en viktig funktion i människans tillvaro. Genom att bli medlem i olika grupper, tillåts vi socialisera med andra människor, utöva sporter och fritidsintressen, utbilda oss, arbeta och mycket annat. Även sett hur ett historiskt perspektiv har gruppen spelat en avgörande roll. Genom att jaga tillsammans i grupp, kunde vi koordinera jakten på mammutar och med framgång fälla stora och farliga djur. Genom att hålla ihop i grupper har människan också kunnat försvara sig mot angripare samt invadera och erövra främmande länder.

De flesta grupper påminner mycket om varandra vad gäller de mekanismer som får dessa sammanslutningar att fungera på det sätt de gör. Genom att studera de olika processer som förekommer i en grupp, har vi lärt oss mycket om hur vi människor interagerar i grupp. Detta har lett fram till ett antal olika teorier om hur gruppdynamiken fungerar, vilka har kunnat testas och bevisas.

Vi älskar gruppbildningar

Människan har en förkärlek till att dela in sig i grupper tillsammans med andra människor. Denna gruppindelning sker ofta undermedvetet och utan någon uppenbar orsak. Att vara medlem i en grupp ger oss en känsla av tillhörighet och ett syfte.

Vi värderar medlemskap i grupper med antagningskrav högre

Många grupper har någon form av antagningskrav, till exempel en medlemsavgift eller ett prov man måste klara för att få bli medlem. Forskning visar att vi uppskattar vårt medlemskap i en grupp mer om det ställs krav av någon sort på aspirerande medlemmar innan de blir en del av gruppen.

Vi gör allt för att passa in

De har bevisats att människor påverkas av de normer som gäller inom en grupp och ofta gör allt som står i deras makt för att inte överträda dessa. Detta då överträdelser av gruppens regler innebär att man utesluts ur gruppen och blir lämnad ensam, vilket många upplever som jobbigt. Den vilja vi har att platsa i en grupp kan göra att vi gör avkall på vår personliga identitet i vår strävan att hitta vår plats i gruppen.

Vi anpassar oss efter vår roll i gruppen

En grupp har inte bara en uppsättning av regler och normer som dess medlemmar förväntas rätta sig efter utan också en skillnad i regler för de olika rollerna. Detta gör att en individen tenderar att formas utifrån de regler som är kopplade till dess roll i gruppen, vilket har bekräftats i gruppsykologiska experiment.

Ledaren kommer ofta nerifrån

Ledaren i en grupp har ofta högre status än de andra medlemmarna och är en person som övriga gruppmedlemmar ser upp till. Men det är inte så enkelt som att en duktig chef kan flyttas till en ny arbetsplats och förväntas prestera lika bra i den nya omgivningen. Studier har nämligen visat att de framgångsrika ledare som respekteras av sina gruppmedlemmar oftast har börjat på botten och arbetat sig uppåt i hierarkin, för att slutligen utses till ledare för gruppen. Förtroendet för denne har ofta byggts upp över tid, genom att personen i egenskap av ordinär gruppmedlem har följt de normer som råder i gruppen och kommit med nya idéer som har varit till nytta för kollektivet.

Världens 20 mäktigaste kvinnor

Världens 20 mäktigaste kvinnor

När Forbes nyligen presenterade sin årliga ranking över världens mäktigaste kvinnor, såg 2016 års toppskikt ut enligt följande:

#1 Angela Merkel
Förstaplatsen på listan innehas av Tysklands 62-årige förbundskansler. I Egenskap av den Europeiska Unionens starke man (kvinna), har hon under sina år vid makten lotsat såväl den egna nationen som EU genom tuffa tider med ekonomiska och politiska utmaningar.

#2 Hillary Clinton
Hillary Clinton är det demokratiska partiets presidentkandidat och favoriten att, som första kvinna, bli näste president i världens mäktigaste land. Skulle hon vinna presidentvalet, har hon goda möjligheter att avancera till listans förstaplats.

#3 Janet Yellen
Som förste kvinna någonsin valdes Janet Yellen 2014 till ordförande för USA:s centralbank. Hon sitter vid rodret för världens största ekonomi, och har med framgång styrt den i rätt riktning.

#4 Melinda Gates
Melinda Gates är den ledande kraften inom filantropi och global utveckling. Genom den stiftelse hon startat tillsammans med sin make Bill, har hon satsat mångmiljardbelopp i olika utvecklingsprojekt, i synnerhet via investeringar i kvinnor och flickor världen över.

#5 Mary Barra
Som VD för General Motors har Mary Barra lyckats vända GM:s negativa trend och biljätten visar numera positiva siffror.

#6 Christine Lagarde
Christine Lagarde är direktör för Internationella valutafonden (IMF). Som en belöning för sitt fina arbete i finanskrisens efterdyningar, blev hon nyligen återvald för ännu en femårsperiod.

#7 Sheryl Sandberg
Som operativ chef för Facebook har Sheryl Sandberg sedan 2008 bidragit till att öka intäkterna med smått ofattbara 6 600(!)%, från 272 miljoner dollar till knappt 17,93 miljarder dollar.

#8 Susan Wojcicki
Susan Wojcicki är VD för YouTube – ett företag hon 2006 bad sina chefer på Google köpa. Videoplattformens värde har sedan dess ökat från 1,65 miljarder dollar till 70 miljarder dollar.

#9 Meg Whitman
Hewlett Packard Enterprises VD Meg Whitman leder framgångsrikt detta företag som årligen säljer servrar, mjukvara med mera till företagskunder för 52 miljarder kronor. Hon har själv skapat sig en förmögenhet på 2,1 miljarder dollar, bland annat genom en lyckosam karriär hos eBay.

#10 Ana Patricia Botin
Som styrelseordförande för Spaniens största bank och den bankkoncern i vilken denna ingår, har hon bland annat introducerat en snabb bitcoinbaserad överföringslösning och andra innovativa betallösningar.

#11 Ginni Rometty
Ginni Rometty är VD för IBM och leder företagets stora satsning på kognitiv databehandling (hårdvara och mjukvara som har ett intellekt som påminner om människans, snarare än osjälvständigt behandlar programkod).

#12 Park Geun-hye
Sydkoreas president har uppsikt över världens 14:e största ekonomi och har en kompromisslös hållning mot Nordkoreas kärnvapentester. Hon leder numera en minoritetsregering och den politiska himlen är inte fri från orosmoln, som exempelvis landets försvagade ekonomi.

#13 Michelle Obama
Presidentfrun Michelle Obama har tappat tre placeringar på listan från förra året och kommer förmodligen att tappa ytterligare placeringar framöver, i och med tillträdandet av en ny president. Hennes största bedrift är att ha fått igenom en föreskrift som tvingar matproducenter att deklarera tillsatt socker på produkternas innehållsförteckning.

#14 Indra Nooyi
PepsiCos VD Indra Nooyi har hon breddat läskedryckstillverkarens portfölj med mer hälsosamma produkter, som nu står för över en fjärdedel av försäljningen.

#15 Angela Ahrendts
Angela Ahrendts är vice VD för Apples detaljhandel och onlinebutiker. Hon har ansvar för 478 högpresterande fysiska butiker.

#16 Abigail Johnson
Kapitalförvaltaren Fidelitys VD är god för 14,9 miljarder dollar och styr USA:s näst största fondbolag, med tillgångar på över 2 biljoner dollar.

#17 Tsai Ing-wen
Taiwans president har tack vare sin kampanj för självständighet från Kina letat sig in på denna lista.

#18 Michelle Bachelet
Chiles president regerar landet med en av Sydamerikas mest blomstrande ekonomier.

#19 Federica Mogherini
Frederica Mogherini är EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Hon representerar unionens 500 miljoner invånare i heta politiska frågor.

#20 Safra Catz
Som en av Oracles VD:ar är Safra Catz en av världens högst avlönade chefer, med en årsinkomst på 53,2 miljoner dollar.

Lyssna på dina anställda

Lyssna på dina anställda

Vad som utmärker en bra chef råder det delade meningar om, men sådana saker som att chefen ska vara demokratisk, bra på att fatta snabba beslut, duktig på att se vad de olika medarbetarna har att bidra med, bra på att lösa konflikter och bra på dialog är några av de saker som de flesta är eniga om är sådant som man önskar av en chef. Tillgänglighet och att ha tid att sköta sina arbetsuppgifter fullt ut är även det sådant många önskar av en chef.

Ett trettiotal medarbetare är ungefär så många som en chef kan ha tid att hinna med och av denna anledning finns det på stora företag många chefer som tar hand om olika avdelningar. På de mindre företagen så blir chefen mer synlig och även en del av gruppen på ett sätt som inte sker i samma utsträckning på större företag. När man är chef för ett litet företag kan man lättare se vad som händer och vad som behöver göras medan en större arbetsstyrka är svårare att helt ha koll på.

Var tillgänglig

Hur ska man då lyssna på sina anställda? Ett bra sätt att se till att man är tillgänglig för sina anställda hela tiden så att de kan komma med tankar och idéer på ett öppet och informellt sätt. Ska man boka ett möte var gång man vill tala med chefen så blir det mer stelt och kanske vågar man då inte säga precis som det är. Det informella har visat sig vara mer givande både för chefer och för anställda. Som chef ska du ha tid att gå runt bland de anställda. De ska inte behöva gå till dig hela tiden då det ger fel signaler.

Utnämn fler chefer

Är det så att man som chef känner att man inte hinner med det man vill ha gjort för att företaget ska fungera så som man vill att det ska fungera så kan man utnämna fler chefer på företaget. I Sverige har vi sett en tendens till färre chefer de senaste åren vilket har lett till att de chefer som är kvar fått en större arbetsbörda som många gånger varit svår att klara av.

Med fler chefer delar man upp arbetet på ett sätt som gör att allting kan rulla på mycket lättare och man kan även slippa sönderstressade chefer som upphör att fungera till 100%. Om chefen inte kan fungera som hon eller han ska blir det svårt för resten av medarbetarna att fullt ut veta vad som gäller så att cheferna har en arbetsbörda som är rimlig är därför av yttersta vikt. Detta gäller naturligtvis även för de andra medarbetarna också, då ett företag upphör att fungera helt som det ska om man drar ner för mycket på arbetsstyrkan.

Låt dig inspireras som chef

Låt dig inspireras som chef

Att vara chef är inte alltid det lättaste då man har mycket att ansvara för. Att se till att de anställda hela tiden trivs och har en så bra arbetsmiljö som möjligt är ett av dessa områden som man behöver vara bra på för att lyckas som chef. Hur ska man då ta hitta inspirationen att hela tiden se till att de anställda trivs och har det bra? Hur ska man på bästa sätt se till att ta tillvara de anställdas kompetens och kunnighet?

Att som chef själv se till att fokusera på kundernas behov, ha förmågan att samarbeta med många olika personer dagligen och att samtidigt se till att hela tiden underhålla sin egen inspirationsförmåga är ett krävande arbete, men det är möjligt att genomföra då det finns många bra chefer världen över som lyckas med just detta.

Inspirerande chefer

Att vara en inspirerande chef handlar om att sätta utmanande mål, att lägga tid på att utveckla sina medarbetare och att främja samarbetet mellan alla medarbetare på företaget. Vad man vidare behöver vara bra på är att uppmuntra medarbetarna och hjälpa dem att bli mer innovativa för att på så sätt kunna utveckla företaget så mycket som möjligt, att vara bra på att skapa bra relationer på arbetsplatsen och att vara bra på att tydliggöra visionerna för företaget. Man ska även kunna vara effektiv på att kommunicera och man ska även anse det vara av vikt att lägga tid på just kommunikation. Att sedan uppfattas som en förebild inom organisationen är såklart även det ytterst viktigt eftersom få personer önskar arbeta under en chef som man inte själv anser göra bra saker för företaget.

För att kunna åstadkomma detta behöver man såklart ibland låta sig inspireras själv. Man måste så att säga underhålla sin egen inspirationskraft för att själv uppfattas som inspirerande. Ett bra tips är att se till att aldrig nöja sig utan att se till att göra sig bättre hela tiden. På detta sätt håller du dig alltid i framkant vad gäller att vara inspirerande och innovativ. Om du arbetar med att förbättra ditt sätt att vara chef så är det lättare för de anställda att ta efter dig och att se dig som en förebild.

Olika ledarstil

Det är egentligen bara du själv som kan bestämma vad för slags ledarstil och vad för slags chef just du vill vara. Det som passar för en person passar inte alls för en annan. Att ta efter din egen chef eller en chef du haft tidigare i livet är alltså inte alltid en bra idé då deras ledarstil kan göra att du blir hämmad i ditt försök att vara som dem. Hitta din egen ledarstil!

Ta vara på dina anställdas talanger

Ta vara på dina anställdas talanger

Vi är alla duktiga på något och inte helt sällan så kan våra talanger och kunskaper komma till nytta när vi minst anar det. Att som chef snappa upp kompetens hos de anställda som ligger utanför arbetsområdet på företaget är en smart strategi då det är just sådana talanger och kunskaper som kan leda just ert företag framåt på ett sätt som andra inte kan då de fokuserar för mycket på endast det som man tror vara relevant för företaget.

Utbildning

Många av oss har studerat mer än en sak på universitetet idag och många har även andra utbildningar i bagaget som exempelvis kostrådgivare. Ta vara på denna slags kompetens på kontoret och låt den av dina anställda som är kostrådgivare se över era luncher och låt denna person göra en lunchmeny så att ni alla kan prestera bättre genom att äta bättre mat. Kanske en annan är massör/massös? Då kan ni ju låta denna person stå för lite massage på jobbet vilket skulle kunna leda till färre sjukskrivningar.

Sedan finns det naturligtvis många andra intressanta utbildningar från universitetet som kan komma till användning. Se efter vad som gömmer sig hos era anställda så ska ni se att ni kan sluta upp med att hyra in andra som har en specifik kompetens för ni kan redan ha mer av denna vara redan hos era vanliga anställda.

Var en nyfiken chef

För att kunna ta tillvara alla de anställdas kompetens krävs det att du som chef vet vad de anställda är intresserade av och vad de kan utanför sitt kompetensområde på arbetsplatsen. Man kan vinna både tid, pengar och sammanhållning om man tar tillvara den kompetens som redan finns i företaget. Vissa människor är multibegåvade men fungerar väldigt dåligt som chefer till exempel. Dessa människor vill företag gärna ha kvar eftersom deras kompetens är en stor vinning för företaget.

Vad som ofta sker är att man glömmer bort att denna slags människor inte fungerar bra i chefsposition och efter ett tag erbjuder man chefsroller för att det hör till när en duktig medarbetare har varit i ett företag en viss tid. Att kunna se igenom detta och diskutera med personen i fråga kan ofta leda till att man upptäcker att den position i företaget som man vill ge personen som ett bevis på att man uppskattar dennes arbete snarare blir ett straff. Det kan däremot vara så att en person som varit anställd endast hälften så länge skulle passa utmärkt som chef. Då är det en god idé att samla alla tre till ett möte där man diskuterar hur alla vill ha det för att hålla stämningen i företaget god och att se till att göra så många som möjligt nöjda.

Anleggsarbeidere bygger demningen ved Theisendammen

Företagskulturen – en grundsten i alla verksamheter

För att driva ett framgångsrikt företag krävs mer eller mindre en välfungerande företagskultur. Eftersom de anställda arbetar för att verksamheten ska utvecklas är en god företagskultur i princip synonymt med positiva resultat.

Det kan vara något svårt att greppa vad företagskultur egentligen innebär varpå det är fördelaktigt att dissekera fenomenet i mindre bitar först för att få en helhet av företagspusslet. Alla bitar måste passa ihop för att framgång skall kunna nås.

Själva ordet kultur härstammar från latinets ”cultura”. Detta i sin tur kan översättas till ”odling, bearbetning och bildning”. I dag är kultur förknippat med bland annat olika livsmönster som förs vidare socialt från en generation till en annan. I dessa livsmönster ryms till exempel beteende, klädsel, normer och ritualer – något som kan jämföras med kulturen hos ett företag. Dock kan företagskulturen skilja sig mellan olika verksamheter och branscher varpå det inte finns ett givet svar på frågan om vad företagskultur konkret är.

Dela upp företagskulturen

Den företagskultur som utvecklas hos ett företag bygger på flera faktorer. Företagskulturen påverkas av de lagar och regler som finns liksom vilken organisationsstruktur och ägarform som företaget består av. Även branschen spelar en avgörande roll. En annan del i företagskulturen formas efter anställdas egna riktlinjer så som värderingar, jämställdhet och miljö. Dessutom påverkar också medarbetarnas beteende företagskulturen baserat på exempelvis hur de anställda kommunicerar– och tilltalar varandra.

En väloljad och harmonisk företagskultur är med andra ord inte något konkret utan är uppbyggt av flera väsentliga beståndsdelar. Därför finns det ingen förtryckt manual att ge de anställda för att de ska veta vilken företagskultur som förespråkas och bör följas på arbetsplatsen. Det krävs att både ledningen och medarbetarna kommer överens om hur företagskulturen skall se ut för att den ska fungera optimalt. Dock finns det nästan alltid utrymme för förbättring och utveckling.

Tydlighet och normer

I dag är det många människor som vill arbeta där det finns en äkta företagskultur med framträdande och tydliga värderingar. På så vis kan man lättare avgöra hur väl de egna värderingarna följer företagets och därmed ser man också hur väl man passar in på arbetsplatsen. Detta ger anställda en känsla av trygghet. Att ge de anställda ett visst ansvar är också en faktor som gör att de flesta inte bara trivs bättre utan att de också gör ett bättre arbete. Något som däremot påverkar företagskulturen i en negativ riktning är då man är otydlig och brister i kommunikationen.

Som tidigare nämndes råder även normer inom ett företag och anställda utvecklar vanor och beteendemönster i symbios med dessa normer. Men om dessa vanor påverkar företagskulturen till att bli osund krävs det åtgärder för att vända på skutan. För visst är rutiner nödvändigt för att arbetet skall kunna flyta på utan att ett planeringsprojekt måste ske varje dag.

Vänd negativa rutiner

Dock behöver inte alla rutiner vara i positiv bemärkelse. Ibland kan vissa invanda beteendemönster behöva brytas för att företagskulturen skall kunna utvecklas. För vanor blir just vanor på grund av att vårt beteende bemöts av en positiv eller negativ reaktion av chefen eller omgivningen. Beroende på hur olika företag fungerar tenderar olika beteendemönster att utvecklas med tiden.

Vissa vanor som de anställda utvecklar kommer att bli normgivande beroende på dess konsekvenser så som att man till exempel inte säger emot sin chef på grund av att någon tidigare har fått smaka på en utskällning. Även om sanningen är sådan kan chefen vara omedveten om denna negativa tystnad. För att förändra situationen måste chefen återigen kommunicera tydligt med sina anställda för att visa att det är bättre att de talar än tiger. Det måste även framgå att det inte leder till en negativ konsekvens.

Med andra ord gäller det att framhäva vad som är fel och vilka rutiner och beteenden som måste förändras för att stärka företagskulturen till att bli bättre. Därefter är det de anställda som behöver ge sig hän och prova det nya efterfrågade beteendet för att på så vis bli varse att konsekvenserna nu istället blir positiva. Dock krävs det tålamod innan dessa förändringar blir de nya rutinerna.

creative-commons

Foto: ”Anleggsarbeidere bygger demningen ved Theisendammen” av Municipal Archives of Trondheim är licensierad under CC BY 2.0 / Originalverket har ändrats

Tips från kända ledare

Tips från kända ledare

Det är minst sagt en utmaning att driva ett företag. Många pusselbitar skall passa med varandra för att det så småningom ska kunna utvecklas. Oavsett om du bara har börjat eller om du är i full gång med verksamheten är det aldrig fel att hämta inspiration och tips från andra framgångsrika ledare.

I vårt avlånga land finns det en hel del olika framgångssagor att plocka fram i rampljuset för att dra lärdom av. Företagsamhet och ledarskap går i princip hand i hand med varandra och även om företag är indelade i olika branscher finns det gemensamma nämnare. Därför blir det tokigt att uppfinna hjulet en gång till. Passa istället på att ta del av de goda råd som redan finns när det gäller bland annat hanteringen av ledarrollen.

Hörsamma medarbetarna, Ingvar Kamprad

Det är förmodligen få människor runt om i världen i dag som inte vet vad IKEA är. Genom åren som gått har företagets grundare Ingvar Kamprad hunnit med många intervjuer och medverkat i olika böcker. Trots att många av Ingvar Kamprads visdomsord har en del år på nacken finns det många råd som förblir tidlösa. Hans företag IKEA kan trots allt kallas för framgångsrikt. Ingvar Kamprad tog möbelvaruhuset från Älmhult och ut i världen för att bilda ett imperium varpå det kan vara klokt att lyssna på vad han har att säga om företagsamhet och ledarskap.

Kamprad framhåller bland annat i en intervju med Svenska Dagbladet Näringsliv att medarbetarna har en oerhört viktig roll i verksamheten. Han menar att du som ledare bör rannsaka dig själv och inse vilka egenskaper som är dåliga hos dig själv. På så sätt kan du kompensera dessa genom att anlita medarbetare som tillför egenskaper som du saknar eller är sämre på. Kom ihåg att ingen är perfekt. För att du som ledare skall kunna fatta beslut behöver du nämligen lyssna på dina medarbetare som finns runt omkring dig. Det är också viktigt att motivera och berömma dina anställda.

Ett av guldkornen bland Ingvar Kamprads råd är att du aldrig skall vara nöjd. Genom att nöja sig kommer utvecklingen att stagnera. Kämpa hela tiden vidare mot nya möjligheter. Men med det sagt ska du inte heller vara rädd för att råka göra misstag. För så sant som det är sagt brukar de flesta lära av sina misstag.

Skapa en tydlighet, Christina Ståhl

Oavsett om ett företag är litet eller om det är en stor kedja som omsätter miljoner eller till och med miljarder är detta inga garantier för att en kris inte skulle kunna uppstå. En kvinna som verkligen vet hur en ekonomisk kris skall hanteras är MQs vd Christina Ståhl. Inte mindre än två gånger har hon lyckats vända en Vad tydlig med budskapetekonomiskt sjunkande skuta och hon menar på att det primära handlar om tydligheten i vad företaget säljer.

Den välkända möbelkedjan Mio hade det tufft med ekonomin 2007 då Christina Ståhl intog platsen som vd. Men från att företagets siffror visade 38 miljoner i förlust innebar Ståhls förändringar så småningom att resultatet tvärvände till att bli ett av de bästa för Mio någonsin. För en tid sedan tog hon sig an posten som vd och sortimentschef hos klädkedjan MQ som liksom Mio inte längre hamnade på plussidan.

I en intervju med tidningen Chef säger Christina Ståhl: ”ett bolag som inte har levererat sin fulla potential är ofta ett bolag som har problem med tydligheten. Då är sortimentet avgörande. Min ambition med att vara sortimentschef är att skapa lugn, arbetsro, trygghet och stabilitet. Det ska inte finnas tusen ledare och tusen kockar”.

Utveckla ledarrollen, Percy Barnevik

Den välkände företagsledaren Percy Barnevik har skrivit boken ”Ledarskap – 200 råd” som innehåller matnyttiga och praktiska råd som handlar om det mesta som hör företagande, affärer och ledarskap till. Återigen – att lära av de som har stor erfarenhet och framgångar i bagaget är aldrig fel. Tidningen Chef har tidigare publicerat ett antal av råden ur boken där bland annat ledarrollen hamnar i fokus. Percy Barnevik tipsar till exempel om att du som ledare ska ”ha ett oändligt självförtroende”.

En ledare måste klyschigt nog ha många bollar i luften och kunna hantera olika situationer samt våga fly bekvämlighetszonen. Att hämta ny inspiration och råd för att kunna utvecklas som ledare kan du faktiskt också göra genom att läsa en bok. I dag finns det många tunga namn bland företagsledare runt om i världen som skriver böcker om ämnet så som Percy Barnevik.

En annan minst sagt känd amerikansk företagsledare är Jack Welch och genom åren har han sagt många kloka ord om just företagande och ledarrollen. Liksom Ingvar Kamprad menar han att en ledare också måste vara lyhörd för att vara en framstående sådan och ta vara på medarbetares egenskaper som kompletterar de egna.

”I was never the smartest guy in the room. From the first person I hired, I was never the smartest guy in the room. And that’s a big deal. And if you’re going to be a leader – if you’re a leader and you’re the smartest guy in the world – in the room, you’ve got real problems.” – Jack Welch.

Källor:

Följ Kamprads 7 bästa råd
Lyssna på dina medarbetare
Så vänder hon kris till vinst
15 råd om ledarskap från Percy Barnevik
Det finns alltid utrymme för den som är bäst
Jack Welch

Vågar du lyssna på dig själv?

Vågar du lyssna på dig själv?

I filmerna Ödets Nyck och Sliding Doors tar huvudpersonernas liv helt olika beroende på vilket tåg de råkar hinna med. Tillfälligheter som får avgörande effekter på livet.

Så kan det vara i arbetslivet också. Du kanske utbildar dig och råkar sedan hamna på en arbetsplats. Tillfälligheter. Efter ett tag blir du kanske chef. För att någon frågade eller uppmanade dig. Det bara händer och du hinner knappt tänka efter. Eller sökte du kanske chefsjobbet själv. Var det för din egen skull du sökte jobbet? Och vet du varför du verkligen vill vara ledare?

Just att bli chef är ett intressant exempel eftersom många blir det genom att vara duktiga och ambitiösa på sitt jobb. Men vad är det som gör att en skicklig specialist per automatik blir en bra ledare?

Ställer du som är arbetsgivare rätt frågor när någon ska ta klivet och få ett chefsansvar? Letar du efter rätt egenskaper?

Finns det ett genuint intresse för att leda andra och tillsammans nå fina resultat? Finns den naturliga viljan att utvecklas och lära sig att bli en skicklig, tydlig och uthållig ledare? Finns modet och viljan att utmana sig själv?

Att ta reda på vilka drivkrafter du själv eller den du ska anställa har gör du enklast genom att ställa frågan varför tillräckligt många gånger. Det tvingar fram de verkliga orsakerna. Den som bara är ute efter en högre lön eller en titel blir sällan en bra ledare. Man ska inte heller nöja sig med svar som ”jag vill utvecklas”. Var tjatig och ställ frågor. Varför vill du bli chef? Varför är det viktigt för dig att se andra växa? Varför är det viktigt för dig att få högre lön? Att ställa frågan varför tills du börjar få svar på vilka inre drivkrafter som finns där. Exempel på inre drivkrafter är: frihet, trygghet och meningsfullhet.

Det är också viktigt att den som ska bli ledare för andra vill lära sig att bli riktigt bra på det. Att utbilda sig, använda en mentor och vilja utvecklas i sin roll borde vara ett grundkrav på en ledare. Man måste lära sig att behärska verktygen för ledarskap och man ska lyckas i den rollen. Famlar man i mörkret eller om man inte tar rollen som ledare på riktigt allvar är det kört direkt. Ungefär som om man ska bygga ett hus lite på känn. Det funkar inte.

En ledare måste vara modig. Mod kan innebära att vara rak och tydlig men också – och lika viktigt – att be om hjälp eller erkänna att man inte kan allt.

Om fler tar sig tid att på allvar ta tag i de här frågorna innan man går in i chefsroller eller innan man anställer chefer skulle rimligtvis en hel del problem på arbetsplatser minska eller till och med försvinna. Chefer och medarbetare skulle säert må bättre och resultaten skulle dessutom kunna påverkas positivt efersom fokus i större utsträckning skulle kunna vara på rätt saker.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.