I över 20 år har mötesindustrin varit huvudriktningen och det är svårt att finna någon med djupare insikt vad gäller interpersonella möten. Det stora intresset för kommunikation och event lockade henne från Dansscenen och in i en värld av möten. Samtidigt finns en koppling till scenkonsten kvar i det att möten och event påverkar människans sinnen och ger förändring! Kristina Landeström har under sin karriär anlitats som konsult av en rad företag och varumärken. Därtill har hon vunnit utmärkelser, suttit som president i den prestigefyllda mötesorganisationen MPI och drivit upp företag. I dagsläget jobbar hon som konsult från sin egen verksamhet, Metamorphos Kommunikation och som utbildare inom möten, event och kommunikation.

Den största, odefinierade, företeelsen

”Möten handlar om förändring..”

De flesta har en relation till möten och med det en uppsättning associationer kring vad möten är och vad de syftar till. I samtalet med Kristina Landeström blir det dock svårt att hålla fast vid sina illusioner om mötens syfte och utformning. Konferens- och mötesindustrin är i mångt och mycket en vagt definierad bransch som i bred mening innefattar alla situationer då företag, individer, varumärken och organisationer träffas. Till följd av en något diffus yttre gräns är konferens- och möten någonting som inte ges utrymme i dagens verksamheter även om alla företag regelbundet jobbar med företeelsen. Som erfaren i branschen efterfrågar Kristina en ny typ av förhållningssätt där man utarbetar strategiska mötesplaner för att närma sig den potential möten de facto har. Därigenom får man större valuta för sin tid i mötesrummet.

Kristina Landeström driver idag företaget Metamorphos och hjälper företag med deras möten och varumärke. ”..som konsult för olika företag och varumärken inom området kommunikation är jag övertygad om att ett fysiskt möte kan vara ett av de mest kraftfulla verktygen när du vill nå fram till din målgrupp. Men du bör hantera mötet rätt..”. Hennes passion för utveckling och förändring är någonting som genomsyrar karriären och som också inspirerat till företagsnamnet. Biologins ”Metamorphosis” innebär förändring och övergång. Någonting Kristina inspireras av, är när möten och kommunikation utvecklar personer och företag. Därav namnet Metamorphos.

Meeting Professionals International

Som person har Kristina lätt för att engagera sig i frågor som rör hennes intresseområde. Med en bakgrund som initiativtagare och drivkraft bakom konsultnätverk i mötessektorn, projektledare och som egenföretagare, var steget in i MPI en naturlig utveckling. MPI, eller Meeting Professionals International, är en internationell mötes- och eventorganisation med huvudkontor i Dallas och förgreningar över hela världen. I nuläget har MPI omkring 23 000 medlemmar internationellt och ca. 250 i Sverige. Ambitionen för MPI Sweden chapter är att etablera Sverige som ett föregångsland inom möten. – En målsättning som tydligt visar sig i Kristina Landeströms yrkeskarriär både utom- och inom MPI.

Mötessektorn i framtiden

Under samtalet med Kristina går vi allt djupare i mötesfenomenet. Ett område som vi återkommer till vid ett flertal tillfällen handlar om hur man värderar och hanterar sina möten. Ett av de problem som Kristina pekar ut handlar om en utbredd okunskap, alternativt ett bristfälligt intresse, hos företagen när det kommer till möten. ”För några år sedan fanns det ingen specifik position som eventansvarig/eventmanager. Nu har branschen gått framåt och man har ett tydligt avgränsat arbetsområde för event. Det behövs också när det kommer till möten, både internt och externt..”

I takt med allt snabbare informationsspridning och utbud vad gäller konferenser, kongresser, event och möten behövs en förfinad strategi för att nå fram i bruset. Redan i Kristinas första företag, Prosit Design AB, var huvudfokus att jobba med helhetskoncept och möten för alla sinnen. 2001 tilldelades hon Narrenpriset – Eventdesign. Priset delas ut av Eventakademien och syftar till att lyfta fram goda exempel inom eventbranschens alla delar.

Interna och externa möten

”Jag menar att vi ofta använder möten för att berätta och beskriva nya villkor, ny organisation, nya marknader, nya mål m.m. som ska uppnås. Men frågan är hur vi hanterar själva mötet?”

Att göra tydlig skillnad på interna och externa möten är en viktig del i företags mötesarbete. Likaså att hålla möten som ger effekt! Det finns spaltmeter att läsa om hur man effektiviserar möten och hur man skall göra för att hålla effektiva möten. Här finns ett riskmoment där man rusar igenom dagordningen och håller snabba och kärnfulla möten utan resultat eller där flertalet personer lämnar mötesrummet med betydligt fler frågor än svar.

Genom att fokusera på att varje möte skall ge effekt, minskar man tidsåtgången och belastningen på medarbetare och faktiskt på organisationen som helhet då många arbetsmoment får stå tillbaka till förmån för möten som inte alltid har relevans. En direkt rekommendation som kommer fram vid samtalet är att förtydliga målsättningen med varje möte som hålls och att fokusera rätt. I syfte att förbättra effekten av möten och sammankomster är uppföljning en nyckel. På detta vis återknyter man till mötet, kan aktualisera punkter som diskuterats och bibehålla ett större engagemang.

Möten påverkar hela företaget! Rätt genomförda möten stärker och inspirerar på alla nivåer i verksamheten. Att hålla möten utan syfte och mål innebär att gå miste om den effekt man kunnat uppnå. Kostnader och engagemang i samband med en kickoff är på många vis en investering som ger effekt.

Följ Kristina Landeströms artiklar om kommunikation och möten här på mötesbranschen.se!
Möteskonsulterna i Stockholm HB är mycket glada över samarbetet med Kristina Landeström och hennes delaktighet på mötesbranschen.se