Torkild Sköld

2

Torkild Sköld – Nytänkande talesman för det personliga ledarskapet

Sedan början av 1980 talet har Torkild Sköld haft ledarbefattningar inom såväl försvarsmakten som i näringslivet. Nu utmanar han synen på vad som krävs för att bli en bra ledare och inspirerar till ett nytt och personligt förhållningssätt. Både i privatlivet och professionellt. Torkild Sköld utbildar ledare och är en av landets mest uppskattade föreläsare inom sitt område. Vi är mycket glada över att kunna presentera honom som en av skribenterna på mötesbranschen.se!

Det professionella speglar det personliga

“Blir vi bättre på att respektera oss själva, blir vi även bättre på att respektera andra”

I samtalet med Torkild framkommer det snabbt att hans erfarenheter från diverse ledarroller har sett olika ut inte bara på grund av dess varierade karaktär. Upplevelsen har också färgats av hans personliga situation. Något som verifierar flera av de teser han presenterar under sina föreläsningar. Under vårt samtal kommer vi in på områden där man kan gömma sig bakom omständigheterna och undfly ansvar. Torkild menar att detta är ett tecken på att man inte tagit på sig ledarrollen i sitt eget privatliv. Det är inte komplicerat att axla rollen som VD i sitt eget liv. Samtidigt är det inte nödvändigtvis enkelt!

Det går att se det personliga respektive det professionella ledarskapet som ett mikro- och makrokosmos. Vad som än finns i ditt personliga ledarskap kommer att återspeglas i yrkesrollen. Det är lätt att skylla på omständigheter eller att försöka lämna över ansvaret till någon annan. Resultatet är ofta att man brister i respekt mot sina medarbetare eller ställer ouppnåeliga krav på sin omgivning. Torkild menar att “Om vi blir bättre på att respektera oss själva kommer vi också att bli bättre på att respektera andra.” Oavsett om man har en professionell chefsroll eller inte, träffar- och interagerar man med sin omgivning. Det går aldrig att påverka människor annat än genom att förändra sig själv och ett personligt ledarskap möjliggör en tillvaro där vi leder i våra egna liv.

Kritisk inställning

Det är intressant att ta del av Torkilds historia och inte minst av hur inställningen till personlig utveckling ändrats radikalt. Som yrkesofficer och med en magisterexamen i ekonomi och företagsstrategi, har vetenskapliga- och empiriska fakta varit de enda argumenten som hållit. Då personlig utveckling var ett begrepp lika diffust som ovetenskapligt, avfärdade han alla sådana teorier och fokuserade på väl underbyggd information som kunde utvärderas och struktureras. Insikten om det nära sambandet mellan personlig utveckling och ledarskap kom först åratal senare.

Torkild berättar om när han blev förälder och ville lära sig om föräldraskap. Flera av de böcker som fanns på området påminde om undervisningsmaterial för ledarskapsutveckling. Här väcktes en tanke som banat väg för idén om varje människas personliga ledarskap. “Det finns diger information om hur man leder andra, men inte alls lika mycket om hur man leder sig själv..” Om man inte kan leda sig själv, kan man inte heller leda andra, eller kräva att få deras lojalitet.

När han inte kunde motbevisa teorierna om att förändra genom att förändras, fanns bara en sak att göra. – Sätta sig in i hur man lägger grunden för ett bra ledarskap och axla rollen som personlig ledare för sin tillvaro.

Inifrån och ut

“All yttre förändring börjar med oss själva.”

Som ny yrkesofficer var det lätt att falla in i ett strikt toppstyrt ledarskap och luta sig mot den tilldelade auktoritet som kom med titeln. Torkild berättar hur denna situation inte var bra för honom och att han inte var sig själv. I retrospektiv kanske det handlade om brist på tillit eller trygghet i sin person.

Torkild återknyter till hur man lever och vad som konstituerar ett ledarskap. Inte bara i karriären utan även privat. På frågan om vem han riktar sig till i sina föreläsningar blir svaret “Mänskligheten. Titeln som VD i ditt eget liv är inte någonting du tilldelas av någon annan. Det är någonting medfött som ingen kan ta ifrån dig.”

Det är vanligt att agera efter vad andra skall tycka. Att leva utifrån och in. Det utgör en direkt belastning på den inre konditionen och påverkar individen negativt. Ur ett personligt ledarskap -perspektiv, har man då lämnat ifrån sig makten till någon annan. Att istället leva inifrån och ut, där man accepterat rollen som ledare och agerar utifrån sin egen övertygelse, bygger upp individen. “Ta tiden från att bry dig om vad andra tycker och använd tiden för att bry dig om andra”.

Trovärdig ledare

Torkild SköldFör att utvecklas som ledare behöver man se till medarbetarnas behov och vara djupt förankrad i sitt personliga ledarskap. Utan tilltro till sin förmåga och sitt ledarskap är det svårt att leda andra. Då riskerar man att luta sig mot sin auktoritet och bygga en toppstyrd organisation där ingen kommer till tals eller utvecklas.

Torkild understryker tre behov som alla människor har i olika stor utsträckning. “Titta på mig” “se mig” “bekräfta mig”. Som ledare behöver man kunna tillgodose dessa behov i någon mån. Dessutom behöver man ge sig själv en klapp på axeln från och till! Detta inspirerar och gör att man inte nöjer sig med att göra minsta möjliga för att kunna få ut lön.

En fråga Torkild ibland ställer till sina åhörare och elever är om de tagit körlektioner från någon utan körkort. Det är väldigt få som räcker upp händerna. Frågan om någon haft en chef som varit en dålig ledare ger däremot åtskilliga handuppräckningar! Om man skall ledas av någon är ett grundkrav att denne kan leda. I annat fall är det svårt att känna förtroende. En stabil ledare som tar befälet i sitt eget liv, är lättare att följa och denne ledare kan också konsten att visa respekt.

Här och nu

Torkild har inspirerat åtskilliga personer genom åren och hittills har uppskattningsvis omkring 25 000 personer besökt föreläsningarna. Som egenföretagare jobbar Torkild framförallt med föreläsningar men håller också utbildningar. Drivkraften är att se människor växa och utvecklas! Faktum att han får mer energi av att jobba.

Sammanfattningsvis är Torkild en person som har stor erfarenhet av ledarskap och som dessutom omdefinierat grundkriteriet för att vara en ledare. Någonting han understryker är att “vi behöver göra skillnad på vem vi är och på vad vi gör. Alla kan göra fel. Det innebär inte att vi är fel. Vi är bra och kan lära oss av våra erfarenheter”.

Dela.

2 kommentarer

  1. Bra ledare behövs. Kan jag leda mig själv så kan jag påverka andra, kanske bara genom att vara en förebild. Mer än så behöver jag inte göra.

Kommentera