Det lönar sig att vara varumärkesorienterad.

I många företag – såväl små verksamheter som multinationella koncerner – finns en outnyttjad varumärkespotential som kan lyfta organisation och lönsamhet till en ny nivå.

En tydlig varumärkesplattform är så mycket mer än en pappersprodukt.

  • Den kan bli en ledstjärna som företaget lutar sig mot i både interna och externa beslut.
  • Den kan hålla ihop helheten och korsbefrukta olika delar av organisationen.
  • Den kan attrahera rätt kompetens, samarbetspartners och kunder.
  • Den kan stärka ledarskapet och locka fram kraften och entusiasmen hos enskilda medarbetare.
  • Den kan både spara och generera tid och resurser.

Forskningsprojektet Brand Orientation Index vid Lunds Universitet har under flera års tid genomfört spännande studier bland hundratals företag. Syftet har varit att kartlägga kopplingen mellan varumärkesorientering och lönsamhet.

Vissa företag i studien betraktade varumärket enbart som en logotyp. De hade lågt varumärkesfokus både inom företaget och mot marknaden. Varumärkesarbetet initierades inte av företagsledningen och betraktades ofta som ”projekt” med lågt övergripande värde.

Andra företag betraktade istället varumärket som navet för hela verksamheten. De hade högt varumärkesfokus såväl internt som externt. Här visade sig varumärket vara en ledningsfråga som band samman strategi, organisation och verksamhetsutveckling.

Studierna bekräftade att varumärkesorienterade organisationer är mer framgångsrika och lönsamma än andra.

Värdet av varumärkesfokus

Källa: Brand Orientation Index

Det är omgivningen som avgör hur ert företags varumärke uppfattas. Det har förstås en direkt koppling till hur ni lyckas på marknaden. Ni kan inte bestämma hur varumärket ska uppfattas, men ni kan påverka. Främst handlar det om att agera tydligt och konsekvent. Det kan ni bara göra om varumärket får ett högt fokus i alla delar av organisationen, både strategiskt och operativt.

Hur starkt fokuseras varumärket i ert företag idag? Ställ er några frågor:

  • Var i modellen befinner sig företaget?
  • Är varumärket en ledningsfråga?
  • Har ni en tydlig varumärkesplattform?
  • Används den aktivt som ledstjärna på alla nivåer i organisationen och mot marknaden?
  • Vilket är företagets första steg mot en tydligare varumärkesorientering och därmed mot ökad lönsamhet?

Att öka sitt varumärkesfokus som företag behöver inte vara svårt. Bestäm er för att det är dags. Skapa en varumärkesplattform, med eller utan extern hjälp. Involvera och entusiasmera alla i organisationen. Fokusera. Var tydliga och konsekventa i allt ni gör, säger och utstrålar. Följ upp, reflektera, justera och fokusera igen.

Lycka till!

Anna-Karin Lingham

Varumärkesexpert, talare, författare och inspiratör